Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Klauzula informacyjna

Udzielane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO

1. Dane administratora:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie – reprezentowany przez Dyrektora zakładu Janinę Kmetyk, adres: ul. M. Niedziałkowskiego 4a, 73-200 Choszczno, tel.95 765 8747.

2. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Michał Pudakiewicz, ul. M. Niedziałkowskiego 4a, 73-200 Choszczno, tel. 95 765 87 01.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych pacjentów jest niezbędne do celów zapewnienia opieki zdrowotnej, postawienia diagnozy medycznej, leczenia oraz zarządzania systemami  i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h  RODO.

4. Kategorie odnośnych danych osobowych:

Dane dotyczące stanu zdrowia oraz dane o uzyskanych świadczeniach opieki zdrowotnej

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych, lub kategoriach odbiorców danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta np. pacjent, osoba upoważniona przez pacjenta, przedstawiciel ustawowy pacjenta, organy władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań (np. NFZ).

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Prawo żądania dostępu do danych osobowych pacjenta przysługuje pacjentowi, osobom przez niego upoważnionym, a także innym podmiotom o ile przepisy prawa przewidują taką możliwość (np. sądy i prokuratura). Prawo  sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetworzenia przysługuje względem danych uzyskanych przez SPZOZ w Choszcznie na cele niezwiązane z działalnością leczniczą (np. w związku z działalnością promocyjną). w pozostałych przypadkach dane przetwarza się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

8.  Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osoba, która stwierdzi naruszenie w zakresie ochrony danych osobowych, może wystąpić ze skargą do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

9. Źródła pochodzenia danych osobowych:

Dane osobowe pozyskiwane są od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych, uprawnionych członków rodziny, lub od podmiotów uprawnionych do przekazywania tych danych na podstawie przepisów szczególnych.