Przejdź do strony z wysokim kontrastem
 • 9 oddziałów szpitalnych

 • Stacja Dializ

 • 11 poradni specjalistycznych

 • Dział diagnostyki medycznej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Regulamin organizacyjny

Załącznik do uchwały Nr 9/2011

Rady Społecznej SPZOZ w Choszcznie

z dnia 17 listopada 2011 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Choszcznie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zmianami)

2) Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

3) Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

4) Powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5) Niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Zakładzie - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

2) Dyrektorze Zakładu – należy przez to rozumieć Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie w rozumieniu przepisów art. 46ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

3) Ustawie o działalności leczniczej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

5) Jednostce/komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę/komórkę wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Zakładu.

6) Świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

7) Świadczenie szpitalne – należy przez to rozumieć wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne, polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin.

8) Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne - należy przez to rozumieć świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach Zakładu, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń lub w miejscu pobytu pacjenta.

9) Dokumentacja medyczna - należy przez to rozumieć dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

10) Ustawa o prawach pacjenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zmianami).

11) Ordynatorze – należy przez to rozumieć Ordynatora lub Lekarza kierującego oddziałem – osoby kierujące oddziałami szpitalnym.

12) Ustawie o zawodzie lekarza – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 grudnia 1996 roku  o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zmianami).

§ 3

Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie określa w szczególności:

1)  strukturę organizacyjną Zakładu,

2)  rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

3)  miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

4)  przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu,

 1. organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zakładu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,        
 2. warunki współdziałania  z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

7)  wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

8)  organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

9)  wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, ze zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym,

10) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,

11) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Zakładu.

 

§ 4

Firmę Zakładu, jego cele i zadania, rodzaje działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Statut Zakładu.

 

ROZDZIAŁ II

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU,

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ,

ORGNIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

 

§ 5

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1. Jednostki organizacyjne działalności podstawowej:

1. Szpital.

2. Przychodnia Specjalistyczna.

3. Przychodnia POZ.

4. Dział diagnostyki medycznej.

5. Apteka szpitalna.

6. Stacja dializ.

 

2. Jednostki organizacyjne działalności pomocniczej:

1) Dział Statystyki Medycznej i Analiz.

2) Dział Ekonomiczno – Finansowy.

3) Dział Administracyjno – Techniczny.

 

§ 6

1. Strukturę komórek organizacyjnych działalności podstawowej, miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizację i zadania przedstawiają:

- Regulamin pracy zastępcy Dyrektora Zakładu ds. medycznych - załącznik Nr 4.

- Regulamin pracy Ordynatora oddziału / Lekarza kierującego oddziałem - załącznik Nr 5.

- Regulamin pracy Naczelnej Pielęgniarki - załącznik Nr 6.

- Regulamin pracy Głównego Księgowego - załącznik Nr 7.

- Regulamin ogólny oddziałów szpitalnych - załącznik Nr 8.

- Regulamin Izby przyjęć - załącznik Nr 9.

- Regulamin Stacji Hemodializ - załącznik Nr 10.

- Regulamin Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - załącznik Nr 11.

- Regulamin Oddziału Pediatrycznego - załącznik Nr 12.

- Regulamin Oddziału Noworodkowego i Wcześniaków - załącznik Nr 13.

- Regulamin Oddziału Położniczo-Ginekologicznego - załącznik Nr 14.

- Regulamin Sali Porodowej - załącznik Nr 15.

- Regulamin Oddziału Chirurgicznego - załącznik Nr 16.

- Regulamin Oddziału Anestezjologii i  Intensywnej Terapii - załącznik Nr 17.

- Regulamin Bloku Operacyjnego - załącznik Nr 18.

- Regulamin Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego - załącznik Nr 19.

- Regulamin sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - załącznik Nr 20.

- Regulamin Oddziału Rehabilitacji - załącznik Nr 21.

- Regulamin Podstawowej Opieki Zdrowotnej - załącznik Nr 22.

- Regulamin Apteki Szpitalnej - załącznik Nr 23.

- Regulamin Laboratorium Analitycznego - załącznik Nr 24.

- Regulamin Prosektorium Szpitalnego - załącznik Nr 25.

- Regulamin Poradni Specjalistycznych - załącznik Nr 26.

2. Strukturę komórek organizacyjnych jednostek organizacyjnych pomocniczych, organizację i zadania przedstawiają:

- Regulamin Działu Statystyki Medycznej i Analiz - załącznik Nr 27.

- Regulamin Działu Kadr - załącznik Nr 28.

- Regulamin Działu Ekonomiczno-Finansowego - załącznik Nr 29.

- Regulamin Działu Techniczno-Gospodarczego - załącznik Nr 30.

 

3. Schemat Organizacyjny Zakładu stanowi Załącznik Nr 31 do Regulaminu .

 

§ 7

1. Jednostki i komórki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Zakładu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

3. Za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialni są kierownicy właściwych jednostek i komórek organizacyjnych, bądź inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Zakładu.

 

ROZDZIAŁ III

 

ZARZĄDZANIE

JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU

 

§ 8

Dyrektor Zakładu:

Obowiązki i uprawnienia Dyrektora Zakładu określa ustawa o działalności leczniczej oraz Statut Zakładu.

 

§ 9

1. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu z powodu choroby, urlopu czy innych przyczyn,

czynności należące do jego obowiązków wykonuje zastępca przez niego wyznaczony, w ramach

przekazanych kompetencji.

2. Dyrektor Zakładu może upoważnić swojego zastępcę do wykonywania w sposób ciągły w jego

imieniu określonych czynności faktycznych i prawnych, przekraczających zakres jego obowiązków.

3. Dyrektor Zakładu ustanawia i odwołuje pełnomocników określając granice umocowania

w  pisemnym pełnomocnictwie.

 

§ 10

Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem przy pomocy:

1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

2. Pielęgniarki Naczelnej.

3. Głównego Księgowego.

 

§ 11

Dyrektorowi Zakładu podlegają bezpośrednio:

1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa.

2. Ordynatorzy Oddziałów/Lekarze Kierujący Oddziałem.

3. Pielęgniarka Naczelna.

4. Radca Prawny.

5. Główny Księgowy.

6. Dział Ekonomiczno - Finansowy.

7. Dział Statystyki Medycznej i Analiz.

8. Dział Administracyjno – Techniczny.

9. Kapelan.

10. Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

11. Inspektor ds. Obronności.

12. Inspektor ds. Przeciwpożarowych.

 

§ 12

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa:

1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

2. Organizuje, dokonuje okresowych, tematycznych i interwencyjnych kontroli oceniających pracę

komórek działalności podstawowej.

3. Odpowiada za strategię, organizację i jakość udzielanych świadczeń medycznych.

4. Sprawuje nadzór nad kształceniem osób wykonujących zawody medyczne.

5. Kontroluje gospodarkę lekami, sprzętem i aparaturą medyczną, podejmuje działania naprawcze i pokontrolne.

6. Nadzoruje stan sanitarno – epidemiologiczny komórek działalności podstawowej.

7. Podejmuje działania zmniejszające koszty leczenia pacjentów w Zakładzie.

8. Organizuje, nadzoruje i dokonuje kontroli świadczeń medycznych udzielanych na podstawie umów

cywilnoprawnych, pełni funkcję lekarza kierującego pracą swojego oddziału.

9. Ustala standardy jakościowe kwalifikacji, jakości pracy podległego personelu medycznego.

10. Zarządza, kieruje i organizuje pracę podległego personelu medycznego.

11. Planuje obsadę podległego personelu medycznego, wyposażenie stanowisk pracy, doskonalenia zawodowego.

12. Wykonuje obowiązki o których mowa w Regulaminie pracy zastępcy Dyrektora Zakładu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

 

§ 13

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa wykonuje swoje zadania przy pomocy Ordynatorów oraz Kierowników Komórek Organizacyjnych, a także przy ścisłej współpracy z Pielęgniarką Naczelną, Działem Statystyki Medycznej i Analiz oraz Informatykiem Zakładowym.

 

§ 14

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa podlegają:

1) Oddziały szpitalne.

2) Blok Operacyjno – Zabiegowy.

3) Centralna Sterylizacja.

4) Przychodnie.

5) Zakład Diagnostyki Obrazowej.

6) Laboratorium.

7) Pracownia Endoskopii.

8) Apteka Szpitalna.

§ 15

Pielęgniarka Naczelna:

Pielęgniarka Naczelna podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

Zakres głównych obowiązków i uprawnień Pielęgniarki Naczelnej:

 1. Odpowiada za zagwarantowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej w Zakładzie i rejonie leczniczym.
 2. Sprawuje swoją funkcję przy pomocy bezpośrednio jej podległych Pielęgniarek Oddziałowych i Pielęgniarek Koordynujących.
 3. Jest odpowiedzialna za merytoryczny nadzór nad pracą pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i niższego personelu medycznego.
 4. Współpracuje z Zastępcą Dyrektora, Ordynatorami, Pielęgniarkami Oddziałowymi oraz Kierownikami Komórek.

5) Wykonuje obowiązki o których mowa w Regulaminie pracy Naczelnej Pielęgniarki, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

 

§ 16

Główny Księgowy:

1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

2. Główny Księgowy sprawuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:

a)   Prowadzenia rachunkowości Zakładu.

b)   Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.

c) Dokonywania wstępnej kontroli:

      - Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

      - Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Wykonuje obowiązki o których mowa w Regulaminie pracy Głównego Księgowego, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu.

 

§ 17

Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych:

Do podstawowych obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych należy:

1) Organizacja pracy w kierowanej komórce organizacyjnej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.

2) Egzekwowanie od podległych pracowników należytej jakości pracy.

3) Zapewnienie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy przez podległych pracowników.

4) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kierowanej jednostce.

5) Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny podległych pracowników oraz wyników ich pracy.

6) Wpływanie na kształtowanie pozytywnych zasad współżycia społecznego wśród podległych pracowników.

7) Organizowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Zakładu.

8) Wdrażanie do stosowania w kierowanej jednostce ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w Zakładzie.

9) Organizowanie prawidłowego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów znajdujących się w kierowanej komórce organizacyjnej.

 

§ 18

Pracownicy Zakładu:

1. Do podstawowych obowiązków pracowników Zakładu należy:

 1)  Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Zakładzie,

 2)  Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Zakładzie porządku,

 1. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 2. Dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zakład na szkodę,

 5)  Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 6)  Przestrzeganie w Zakładzie zasad współżycia społecznego.

 7) Dbałość o interesy pracodawcy, dobre imię i wizerunek Zakładu.

 8) Znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących na danym stanowisku.

 9) Sumienna i rzetelna praca.

10) Należyte wykonywanie powierzonych obowiązków.

11) Prawidłowe i terminowe opracowywanie dokumentów służbowych.

12) Przestrzeganie przepisów dotyczących zachowania tajemnicy służbowej.

13) Samokształcenie i podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywny udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

14) Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uwag dotyczących czynności służbowych przełożonemu.

15) Odpowiedzialność za powierzone zadania i obowiązki.

16) Skuteczne korygowanie niezgodności wynikających z audytów wewnętrznych i zapobieganie ich ponownemu wystąpieniu.

2. Pracownicy Zakładu mają prawo do:

1) Poszanowania przez przełożonych i współpracowników.

2) Zapewnienia odpowiednich warunków pracy i realizacji wszelkich uprawnień pracowniczych zagwarantowanych prawem pracy.

3) Samodzielnego działania i kontaktowania się z pracownikami innych komórek organizacyjnych w załatwianiu spraw.

4) Reprezentowania stanowiska w zakresie prowadzonych spraw uzgodnionych z przełożonym.

 1. Odwołania się od decyzji i poleceń przełożonego, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub racjonalnym i korzystnym sposobem wykonania.

 

ROZDZIAŁ IV

 

PACJENT

 

§ 19

Głównym odbiorcą świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład jest Pacjent.

 

§ 20

1. Prawa pacjenta określają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Unormowanie praw Pacjenta w zakładzie zawierają:

- Karta Praw Pacjenta- załącznik nr 1.

- Regulamin dla Pacjentów oraz osób odwiedzających i opiekujących się pacjentem w szpitalu stanowi załącznik nr 2.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§ 21

1. Zakład udziela świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie:

 1. Leczenia szpitalnego.
 2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 3. Rehabilitacji leczniczej.
 4. Podstawowej opieki zdrowotnej
 5. Dializoterapii.
 6. Diagnostyki medycznej.

2. Świadczenia zdrowotne realizowane w Zakładzie udzielane są z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

3. Świadczenia udzielane są wyłącznie przez fachowy personel w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku oraz aktualne przeglądy techniczne wykonane przez uprawnione podmioty.

 

§ 22

Kierowanie na świadczenia zdrowotne:

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie skierowań wystawionych przez uprawnionych lekarzy.

2. Bez skierowania przyjmowani są pacjenci w stanach nagłych oraz w przypadkach nie wymagających skierowania określonych w przepisach prawnych.

3. Bez skierowania udzielane są również świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 23

1. Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza prowadzącego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w innych placówkach specjalistycznych;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

2. Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza prowadzącego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego.

3. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 i 2, na podstawie zlecenia lekarza prowadzącego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością, przy czym poziom finansowania określają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

4. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40 % ze środków publicznych, zaś wysokość udziału własnego pacjenta w kosztach transportu sanitarnego wynosi 60% odpłatności, w przypadku:

1)  chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2)  chorób nowotworowych,

3)  chorób oczu,

4)  chorób przemiany materii,

5)  chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6)  chorób skóry i tkanki podskórnej,

7)  chorób układu krążenia,

8)  chorób układu moczowo-płciowego,

9)  chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych:

- gdy ze zlecenia lekarza prowadzącego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1-2 i 4 płatność za transport obciąża pacjenta w 100%.

6. Cennik opłat za usługi medyczne w zakresie transportu sanitarnego stanowi załącznik nr 32 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 24

1.Zasady udzielania świadczeń w lecznictwie zamkniętym:

1) Pacjent w ramach ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo wyboru Zakładu spośród wszystkich, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2) Do skierowania lekarz kierujący powinien dołączyć wyniki badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

3) Przyjęcie do Zakładu odbywa się po zapoznaniu się przez lekarza dyżurnego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ze stanem zdrowia pacjenta i uzyskaniu jego zgody na hospitalizację.

4) W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do Zakładu i jednoczesnej potrzeby hospitalizacji, lekarz dyżurny po udzieleniu niezbędnej pomocy kieruje pacjenta do innego Zakładu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu miejsca.

5) W przypadku braku możliwości przyjęcia pacjenta do Zakładu bez konieczności niezwłocznej hospitalizacji, ustala się kolejność dostępu do świadczeń. Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących z ustaloną datą planowego przyjęcia.

6) W przypadku gdy pacjent nie może się zgłosić na świadczenie zdrowotne w wyznaczonym terminie powinien powiadomić o tym Zakład.

7) Zakład zapewnia w czasie pobytu w Zakładzie pacjentowi świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie oraz wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

2.Wypisanie z Zakładu następuje:

 1. Gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia.
 2. Na żądanie osoby przebywającej w Zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Gdy osoba przebywająca w Zakładzie w sposób szczególny narusza Regulamin Organizacyjny, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia i zdrowia innych osób.

4) Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z Zakładu osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Zakładzie, Dyrektor Zakładu lub lekarz przez niego upoważniony (Ordynator, Lekarz prowadzący) może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5) Właściwy Sąd Opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania z Zakładu i przyczynach odmowy.

6) Osoba występująca o wypisanie z Zakładu na własne żądanie musi być poinformowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Zakładzie. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Zakładu na własne żądanie i uprzedzeniu o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. O odmowie złożenia takiego oświadczenia należy sporządzić odpowiednią adnotację w dokumentacji medycznej.

7) Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych:

 1. począwszy od dnia następnego pod dniu kiedy ordynator oddziału lub lekarz kierujący oddziałem albo lekarz przez nich upoważniony stwierdził brak wymogu dalszego udzielania pacjentowi świadczeń szpitalnych i postanowił wypisać pacjenta ze szpitala, a pacjent nie opuścił oddziału szpitalnego;
 2. ordynator oddziału lub lekarz kierujący oddziałem albo lekarz przez nich upoważniony informuje bezzwłocznie pacjenta i znaną osobę, na której w stosunku do pacjenta ciąży obowiązek alimentacyjny o braku wymogu dalszego udzielania świadczeń szpitalnych oraz o obowiązku opuszczenia oddziału szpitalnego, a także o wysokości opłaty, o której mowa w punkcie c;
 3. opłata za pobyt osoby, której stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych wynosi:

-za każdą dobę, przy pobycie powyżej 12 godzin – 150,00 złotych.

8) Po zakończeniu hospitalizacji (także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym) pacjent otrzymuje kartę informacyjną, niezbędne skierowania na dalsze leczenie, informację dla lekarza POZ, a także w przypadku takiej potrzeby: recepty na leki, zwolnienie lekarskie.

 

§ 25

1. W razie śmierci pacjenta Zakład zobowiązany jest należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania. Postępowanie w przypadku zgonu pacjenta zawiera:

a) Regulamin postępowania w przypadku zgonu pacjenta w Zakładzie - załącznik Nr 3.

2. Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, jest dopuszczalne w razie:

a)  gdy zwłoki nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania,

b)  w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,

c)  z innych ważnych przyczyn, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.

3. Za przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. liczone od godziny jego śmierci, osoby lub instytucje uprawnione do ich pochowania bądź podmioty, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, ponoszą opłatę w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą dobę przechowywania ciała w chłodni.

 

§ 26

1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

2. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:

1)  pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

2)  podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

3)  organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

4)  podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

5)  ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
w związku z prowadzonym postępowaniem;

6)  uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

7)  organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

8)  podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

9)  zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta;

10)  lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

11)  szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Zakładu lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.

4. Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej -  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentacje lecznicza w postaci elektronicznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 4 nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki dokumentów. Koszt ten doliczany jest do rachunku za udostępnienie dokumentacji.

 

§ 27

Zasady udzielania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

1. Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. W przypadku braku skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, gdy jest wymagane przepisami, ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie zgodnie z Cennikiem Zakładu, z wyjątkiem przypadków, gdy skierowanie nie jest wymagane oraz stanów nagłych.

3. Rejestracja odbywa się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

4. Porady specjalistyczne udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania.

5. W przypadku, gdy pacjent nie może się zgłosić na świadczenie zdrowotne w  wyznaczonym terminie powinien powiadomić o tym rejestrację Przychodni.

 

§ 28

Zasady udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej /POZ/

Pacjent w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo do:

1. Świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania w warunkach ambulatoryjnych lub w uzasadnionych przypadkach opieki w domu chorego realizowanych przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ.

2. Badań diagnostycznych /zgodnie z obowiązującym wykazem/.

3. Dokonania wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. W przypadku kolejnej zamiany pacjent wnosi opłatę określoną w obowiązujących przepisach prawnych (opłata nie jest pobierana w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zaprzestania działalności przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ).

4. „Transportu sanitarnego w POZ” – świadczenia opieki zdrowotnej polegające na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w dniach i godzinach pracy Przychodni POZ, wynikającego ze wskazań medycznych, do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Skierowania w razie potrzeby do lekarza specjalisty lub Zakładu.

 

§ 29

Zasady udzielania świadczeń diagnostyki medycznej:

1. Zakład zapewnia pacjentom hospitalizowanym, zgłaszającym się do poradni specjalistycznych oraz POZ wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych.

2. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Lekarz wystawiający pacjentowi skierowanie na badanie ma obowiązek wskazać miejsce wykonania badania.

 

§ 30

Dyrektor może określić szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych Zakładu w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.

 

ROZDZIAŁ VI

 

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ,

ZASADY I WYSOKOŚĆ OPŁAT

ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPŁATNYCH

 

§ 31

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne nieodpłatne) udzielane są pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, bądź innym pacjentom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej między Zakładem, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym zarządzeniem cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 32 do Regulaminu.

 

§ 32

1. Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązany jest przedstawić aktualny wymagany przepisami dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. W przypadku nie potwierdzenia uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych Zakład pobiera opłaty przed udzieleniem świadczenia, dotyczy to w szczególności:

 1. porady lekarskiej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz porad realizowanych w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
 2. badania diagnostycznego,
 3. cyklu zabiegów rehabilitacyjnych,
 4. leczenia na oddziale Rehabilitacyjnym,
 5. innych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w stanie nagłym (zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającym podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i  leczenia).

3. W przypadku ubiegania się o udzielenie ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez wymaganego przepisami skierowania lekarza, pacjent obowiązany jest opłacić świadczenie przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

§ 33

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Zakład liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

3.  Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

4.  Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.

5.  Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W stanach nagłych świadczenia udzielane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

 

ROZDZIAŁ VII

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI

OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA PACJENTÓW I CIĄGŁOŚCI POSTĘPOWANIA

§ 34

Zakład w celu zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno ­terapeutycznego zobowiązany jest do współpracy z innymi zakładami opieki zdrowotnej.

§ 35

Podstawowe zasady współpracy miedzy zakładami:

1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

 1. Wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu umożliwiające postawienie wstępnego rozpoznania  stanowiącego przyczynę skierowania.
 2. Istotne informacje o dotychczasowym leczeniu.

2. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dalszej opieki w danej Poradni Specjalistycznej, po uzasadnieniu w dokumentacji medycznej lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje pacjenta do Poradni Specjalistycznej w tym o tej samej specjalności, uwzględniając wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji.

3. Lekarz specjalista leczący pacjenta w Poradni Specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania.

4. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w Poradni Specjalistycznej, jeżeli posiada ww. pisemną informację, o której mowa w pkt 3.

5. W przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa koszty ich wykonania lekarz specjalista.

6. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku stwierdzenia wskazań do hospitalizacji, wystawia skierowanie do leczenia szpitalnego dołączając do skierowania wyniki przeprowadzonych badań potwierdzających wstępne rozpoznanie.

7. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, Zakład wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje.

8. W stanach nagłych wszystkie niezbędne badania wykonuje zakład opieki zdrowotnej, do którego zgłosił się pacjent.

9. W celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej Zakład zawarł umowy na realizację badań diagnostycznych, których nie może zapewnić we własnym zakresie.

10.Zakład podejmuje współpracę w formie umów cywilnoprawnych z zewnętrznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz praktykami lekarskimi w celu zapewnienia kompleksowej opieki medycznej, których nie mogą zapewnić we własnym zakresie.

11.Szczegółowe zasady współpracy w zakresie diagnostyki, leczenia i konsultacji pacjentów w Zakładzie określają procedury i instrukcje systemu zarządzania jakością oraz zawarte umowy cywilnoprawne z podmiotami zewnętrznymi.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 36

Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie obowiązuje od dnia 1 grudnia 2011 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

KARTA PRAW PACJENTA

PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z BEZPOŚREDNIEGO STOSOWANIA PRZEPISÓW KONSTYTUCJI

§ 1

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

PRAWA PACJENTA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

§ 2

Pacjent zgłaszający się do Zakładu ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności.

 

§ 3

Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
 2. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
 3. Informacji o swoim stanie zdrowia,
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
 5. Intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 6. Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
 7. Zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
 8. Dostępu do informacji o prawach pacjenta,

 

§ 4

Pacjent przyjęty do Szpitala ma prawo do:

 1. Zapewnienia mu:
  1. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
  2. pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
  3. opieki duszpasterskiej,
 2. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
 3. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 4. Wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
 5. Wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,
 6. Wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie,
 7. Udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji, gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,
 8. Pacjent ma prawo do świadczeń ratownictwa medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

 

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE O ZAWODZIE LEKARZA

§ 5

Pacjent ma prawo do:

 1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,
 2. Uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 3. Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
 4. Zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
 5. Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa, w pkt 3,
 6. Wyrażenia żądania, aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa, w pkt 3,
 7. Nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego,
 8. Wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3,
 9. Uzyskania od lekarza informacji, jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku stanowiących wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
 10. Poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,
 11.  Wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
 12.  Wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
 13.  Dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej,
 14.  Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,
 15.  Uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,
 16.  Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,

 

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE  O ZAWODZIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

§ 6

Pacjent ma prawo do:

 1. Udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
 2. Udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,
 3. Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach,
 4. Uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną,
 5. Zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,
 6. Wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta.

 

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

§ 7

Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do:

 1. Bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez Zakład,
 2. Bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa Zakładzie,
 3. Zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy,
 4. Porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku, gdy przebywa w Zakładzie,
 5. Wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z Zakładu,
 6. Uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy,
 7. Uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
 8. Wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta,
 9. Poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji prawach,
 10. Cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego,
 11. Niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym,
 12. Wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody,
 13. Pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 12, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy,
 14. Złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego,
 15. Wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyskania odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pakt. 14,
 16. Informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 15,
 17. Złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju, a ponadto ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy wszystko, co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy.

 

PRAWA PACJENTA OKREŚLONE W USTAWIE O POBIERANIU I PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK I NARZĄDÓW

 § 8

1. Pacjent ma prawo do:

 1. Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów,
 2. Dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. Ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą.

2. Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne.

 

WYJAŚNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PRAW PACJENTA

§ 9

Prawa konstytucyjne.

Należy zapamiętać, że prawa pacjenta nie wynikają wyłącznie z przepisów prawnych regulujących status prawny chorego, bo nie wyłączają one i nie ograniczają one innych praw człowieka. Mają one w stosunku do nich charakter komplementarny. Zabezpieczają dodatkowe potrzeby i interesy człowieka, wynikające ze stanu choroby. Tak więc zarówno zdrowy jak i chory człowiek ma prawo do nietykalności i wolności osobistej, do wolności sumienia i wyznania do ochrony czci i dobrego imienia.

Art. 38 i 68 Konstytucji gwarantują ponadto dwa fundamentalne - prawo do ochrony życia i do ochrony zdrowia.

Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca określił prawo pacjenta do otrzymania usług medycznych odpowiadających stanowi wiedzy medycznej. To może stwarzać wrażenie, że pacjent może domagać się odpowiednich, w jego przekonaniu, świadczeń. I, co do zasady, będzie miał rację. Nie może on jednak wymagać od lekarza, czy też od zakładu opieki zdrowotnej rzeczy nadzwyczajnych. To, że wiadome jest na przykład, że awangarda światowej medycyny dokonuje bardzo specjalistycznych zabiegów o wysokiej skuteczności nie przesądza jeszcze o tym, że pacjent może w każdych okolicznościach domagać się zastosowania u niego tych rozwiązań. Medycyna idzie na przód, ale nie każda placówka służby zdrowia jest w stanie korzystać osiągnięć najnowszych osiągnięć medycznych. Wynika to z prozaicznych przyczyn, takich jak brak sprzętu, który nie jest wynikiem złej woli czy niedouczenia lekarzy. Przy ocenie prawidłowości świadczenia usług Zakładu opieki zdrowotnej bierze się pod uwagę przeciętny poziom usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia. Tak, więc pacjent ma prawo domagać się odpowiednich świadczeń, ale z drugiej strony musi uwzględnić to, czym faktycznie dysponuje Zakład, z którego świadczeń korzysta.

Należy pamiętać również o drugim zastrzeżeniu wynikającym z prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych, a mianowicie o prawie do korzystania z rzetelnej i opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych przy ograniczonych możliwościach udzielania świadczeń.

§ 10

Prawo do informacji o stanie zdrowia.

Informowanie pacjenta o stanie jego zdrowia nie jest przywilejem lekarza, który może, ale nie musi udzielić stosownych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Jest to jego obowiązkiem prawnym, od którego - poza przypadkami przewidzianymi prawem – nie może się uchylać. Co więcej, to na lekarzu, a nie na pacjencie, spoczywa inicjatywa podjęcia niezbędnych kroków w celu przekazania informacji. Pacjent może, więc zasadnie zarzucić lekarzowi łamanie jego praw, w przypadku, gdy lekarz uchyla się od odpowiedzi, zwleka z przekazaniem informacji czy też przekazuje pacjentowi informacje w sposób, którego pacjent nie potrafi zrozumieć.

Lekarz ma, więc obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających przewidzieć się następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Ustawa stanowi, że informacje powinny być przekazywane pacjentowi w sposób przystępny. Przystępność oznacza w tym wypadku użycie wszelkich możliwych środków pozwalających na takie przekazanie informacji, aby były one dostosowane do poziomu rozumowania pacjenta, co w żadnym wypadku nie oznacza, że na przykład z uwagi na brak wykształcenia pacjenta, należy mu ograniczyć zakres informacji. Posłużenie się językiem (czy też innymi środkami przekazu jak zdjęcia czy film), który będzie zrozumiały dla pacjenta jest warunkiem ustawowym dla spełnienia obowiązku przekazania pacjentowi informacji o stanie jego zdrowia.

Pacjent ma prawo do informacji na każdym etapie interwencji medycznej. Oznacza to permanentny obowiązek przekazywania informacji - nie tylko w chwili diagnozowania pacjenta czy zakończenia zabiegu.

Warto pamiętać, że pacjent może zgłosić żądanie, że nie chce otrzymywać od lekarza powyższych informacji i lekarz, realizując to prawo nie powinien udzielać tych informacji.

Zakres, w jakim następuje zwolnienie uzależniony jest od treści żądania. Może mieć ono charakter

1) całkowity (zwalnia lekarza z udzielania jakichkolwiek informacji),

2) częściowy (zwalnia lekarza z udzielania tylko określonych informacji).

Przepisy nie przewidują, żadnej szczególnej formy dla zgłoszenia przez pacjenta żądania o nieinformowaniu go o stanie jego zdrowia. Ze względów dowodowych lekarz powinien jednak - w miarę możliwości - odbierać je na piśmie, np. w formie podpisanej przez pacjenta adnotacji na dokumentacji medycznej.

Kolejnym odstępstwem od sztywnej zasady informowania pacjenta o stanie jego zdrowia jest możliwość ograniczenia przekazywanych pacjentowi informacji w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rokowania są niepomyślne, a według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Na żądanie pacjenta, lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji. Takie rozwiązanie przewidziane jest w art. 31 pkt. 4 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Sformułowanie przepisu pozostawia uznaniu lekarza, czy ma on prawo niepoinforomawania pacjenta w pełni o jego stanie zdrowia, tj. czy za ograniczeniem informacji przemawia dobro pacjenta.

Polskie prawo ustanawia ogólną zasadę, że prawo do informacji ma każdy pacjent. Modyfikacją tej zasady jest przepis, który stanowi, że o stanie zdrowia pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia lub są nieprzytomni, bądź niezdolni do zrozumienia znaczenia informacji lekarz udziela informacji przedstawicielowi ustawowemu, a w razie jego braku lub, gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 2 ustawy o prawach pacjenta.

Pacjentom, którzy nie ukończyli 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania.

Udzielenie przez lekarza informacji dotyczących zdrowia pacjenta innym osobom jest w istocie ujawnieniem tajemnicy lekarskiej.

Należy, więc zapamiętać, że - co do zasady - nie jest dopuszczalne przekazywanie informacji dotyczących zdrowia pacjenta komukolwiek, poza pacjentem, w tym także członkom jego rodziny lub znajomym. Pacjent nie musi zastrzegać, że nie zgadza się na przekazywanie informacji o stanie jego zdrowia rodzinie (czy innym osobom). Z uwagi na dobro pacjenta, ustawa dopuszcza jednak odstępstwo od obowiązku zachowania tajemnicy w przypadkach przewidzianych ustawą (omówionych powyżej) oraz w przypadku uzyskania zgody pacjenta na przekazywanie informacji o stanie jego zdrowia wskazanym osobom.

Ustawa nie reguluje także formy i treści wyrażania zgody, ale należy wskazać, że z treści wyrażonej zgody powinno, co najmniej wynikać:

 1. komu lekarz ma prawo udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta,
 2. jakiego rodzaju informacji może udzielać,
 3. przez jaki czas.

§ 11

 

Prawo wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń medycznych.

Generalną zasadą działania lekarza jest uzyskanie zgody pacjenta na podjęcie działań medycznych. Działania medyczne są w zasadzie zawsze związane z ingerencją lekarza w sferę wolności i nietykalności cielesnej człowieka. Wolność i nietykalność człowieka jest natomiast konstytucyjnie chroniona i dopiero zgoda na naruszenie tych dóbr nadaje cechy legalności ingerencji lekarza w sferę tych dóbr przy udzielaniu świadczeń medycznych.

Z drugiej zaś strony pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przyjmuje je na siebie.

Chodzi oczywiście wyłącznie o ryzyko typowych i bezpośrednich sutków zabiegu, na który pacjent wyraża zgodę po uzyskaniu informacji o danym zabiegu, które pozwolą mu podjąć świadomą decyzję. Pacjent musi, więc być pouczony o wszelkich okolicznościach związanych z planowanym świadczeniem, a także o skutkach i ryzyku związanym z odmową zgody na dane świadczenia. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody lub odmowy zgody jest prawem niezbywalnym.

Oznacza to bezskuteczność wszelkich oświadczeń samego pacjenta, który nawet na piśmie scedować decyzję na kogoś innego - lekarz w każdym wypadku ma obowiązek zwrócenia się o zgodę bezpośrednio do pacjenta. Prawa pacjenta, jako prawa człowieka przysługuję tylko konkretnej jednostce ludzkiej.

Pacjent powinien wyrazić swą wolę (zgodę bądź odmowę) świadomie i swobodnie. Ustawową gwarancją świadomego wyrażania przez pacjenta swojej woli w kwestii zgody, bądź odmowy zgody jest wspomniany wcześniej obowiązek przystępnego poinformowania pacjenta przez lekarza o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i proponowanych oraz możliwych sposobach leczenia a także przewidywanych następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniach.

Niezwykle ważną kwestią jest również to, że zgoda na udzielenie świadczeń medycznych jest udzielana przez pacjenta konkretnemu lekarzowi. Zgoda pacjenta obejmuje, więc nie tylko to, jakiego typu świadczenie medyczne ma być udzielone, ale również to, kto konkretnie ma je wykonać - nie uprawnia, więc automatycznie każdego lekarza do wykonania świadczenia.

Dla wyrażenia zgody przez pacjenta nie jest przewidziana żadna szczególna forma. Zgodnie z przepisami zgoda może być wyrażona ustnie albo nawet przez zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje wolę poddania się świadczeniom (zgoda dorozumiana).

Wyjątkiem od zasady dowolnego wyrażania zgody na świadczenie medyczne jest zastrzeżony w art. 34 ust.1 ustawy o zawodzie lekarza warunek uzyskania pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. Treść zgody na poddanie się takim świadczeniom medycznym powinna, chociaż określać pacjenta ze wskazaniem rozpoznania, proponowane świadczenie z uzasadnieniem jego wyboru, podanie przewidywanych wyników zastosowania świadczenia, podanie ryzyka związanego ze świadczeniem lub jego zaniechaniem, określenie lekarza, który ma prawo wykonań świadczenie, miejsca i czasu.

Na takim oświadczeniu powinno się znaleźć oświadczenie "Wyrażam zgodę" i czytelny podpis pacjenta.

Pacjent ma prawo wycofać swoją zgodę na świadczenie medyczne. Tak więc zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu zgody pacjenta.

Od tej zasady ustawa przewiduje dwa wyjątki:

 1. pierwszy to możliwość zastąpienia zgody samego pacjenta zgodą innych osób bądź sądu (zgoda zastępcza)
 2. drugi to upoważnienie lekarza do świadczeń medycznych bez czyjejkolwiek zgody.

1. Zgoda zastępcza

Istotą tej instytucji prawnej jest uregulowanie tych sytuacji, w których ze względu na wiek lub stan zdrowia pacjenta wyrażenie przez niego świadomej zgody nie jest możliwe lub utrudnione.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 32 ust 2 i 4 ustawy o zawodzie lekarza, jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zgoda sądu opiekuńczego.

Zgodę na przeprowadzenie badań osób, o których mowa powyżej może wyrazić także jej opiekun faktyczny.

Zgoda zastępcza nie jest wystarczająca jednak, gdy:

 • małoletni ukończył 16 lat
 • osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć się w sprawie badań

Jeżeli zaś chodzi o osoby częściowo ubezwłasnowolnione (posiadają wtedy kuratora), to są one uprawnione do samodzielnego wyrażania zgody (bądź odmowy na wykonanie świadczeń). Kurator takich osób może wypowiadać się w kwestii zgody jedynie w przypadku upoważnienia go do tego przez sąd opiekuńczy.

2. Zgoda sądu

Orzeczenie sądu opiekuńczego jest szczególną formą wyrażania zgody zastępczej na poddanie pacjenta świadczeniom medycznym.

Ustawa o zawodzie lekarza przewiduje następujące przypadki ingerencji sądu:

 1. gdy pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, a nie ma przedstawiciela ustawowego lub kontakt z nim jest niemożliwy,
 2. osoba uprawniona i odmówiła zgody na świadczenie medyczne,
 3. pacjent jest ubezwłasnowolniony, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponuje dostatecznym rozeznaniem i sprzeciwi się świadczeniom medycznym,
 4. występuje kolizja woli pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego (w zakresie badań).

3. Ustawowe upoważnienie lekarza do działania bez czyjejkolwiek zgody.

Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeśli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia zabiegu operacyjnego lub zastosowania metody leczniczej lub diagnostycznej stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta lekarz może działać bez zgody pacjenta (innych osób uprawnionych lub sądu), gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi utratą życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Podobnie sytuacja wygląda, gdy w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego, albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznego uzyskania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Lekarz może w takim przypadku, bez uzyskania stosownej zgody zmienić rodzaj zabiegu, metody leczenia lub diagnostyki.

W każdym przypadku, jeżeli lekarz działa w granicach prawa bez zgody pacjenta powinien, w miarę możliwości, zasięgnąć opinii lekarza tej samej specjalności, a ponadto dokonać odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej.

§ 12

Prawo do intymności.

Jest to bardzo ważny zapis w prawach pacjenta, ale może także budzić wiele wątpliwości w odczuciu lekarzy, ponieważ jest oczywiste, że każda medyczna interwencja narusza intymność pacjenta. Choroba powoduje, że pacjent jest poddawany wielu, często krępującym go zabiegom, leczenie nierzadko wymaga od pacjenta intymnych zwierzeń. Wszystko to potęguje jeszcze cierpienia pacjenta. Dlatego też w katalogu praw pacjenta znalazł się zapis, który ma gwarantować pacjentowi poszanowanie tego prawa. Przepisy kierowane w tym względzie do lekarzy zawierają wytyczne postępowania, które będzie zapewniało pacjentowi prawo intymności.

Art. 36 ustawy o zawodzie lekarza zawiera ogólne stwierdzenie w tej kwestii, że lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta. Mimo, że ustawa nie zawiera definicji intymności, to jest to pojęcie powszechnie rozumiane. Zasadniczym warunkiem poszanowania tego dobra jest wyłączenie lub ograniczenie obecności osób trzecich podczas udzielania pomocy medycznej.

Obecność osób trzecich uzależniona jest od zgody pacjenta, jak również od zgody lekarza.

1. Personel medyczny

Jest oczywiste, że często lekarz podczas interwencji medycznej potrzebuje pomocy i innych osób. Jeśli pacjent miałby i w tym względzie prawo sprzeciwu, co do obecności tych osób, często lekarz nie mógłby prawidłowo lub w ogóle wykonać badania lub zabiegu. Dlatego też, uznając realia prawo zezwala na uczestniczenie podczas udzielani świadczeń medycznych osób należących do personelu medycznego. Z uwagi na to, że upoważnienie to wynika wprost z przepisów prawa sprzeciw pacjenta w tym względzie jest nieskuteczny. Warunkiem jednak, jaki musi być spełniony jest to, aby przy badaniu lub zabiegu uczestniczyły osoby, które są niezbędne ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego. Sam fakt przynależności do personelu medycznego nie wystarcza, aby osoba mogła być obecna podczas badań czy zabiegów wykonywanych na pacjencie.

2. Studenci

Bardzo często zdarza się tak, że pacjenci protestują przed obecnością studentów w czasie badań i zabiegów. Co do zasady, potrzeby dydaktyki w zakresie medycyny, stoją w sprzeczności z prawem pacjenta do intymności. Ustawodawstwo rozwiązało te kwestię w sposób następujący: Art. 36 ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza reguluje zasady dotyczące obecności osób trzecich podczas interwencji medycznych w klinikach i szpitalach akademii medycznych, medycznych jednostkach badawczo-rozwojowych i innych jednostkach uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego.

Zgodnie z zawartymi w nim zapisami, nie jest konieczne uzyskiwanie zgody pacjenta na obecność osób kształcących się w tych jednostkach medycznych podczas interwencji medycznej. Co więcej, mogą one być obecne nawet mimo sprzeciwu pacjenta.

Przepisy są w tym względzie następujące (Art. 36 ustawy o zawodzie lekarza):

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może uczestniczyć tylko niezbędny, ze względu na rodzaj świadczenia, personel medyczny. Uczestnictwo innych osób wymaga zgody pacjenta i lekarza. Zasada ta nie dotyczy klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych. W przypadku demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta.

Jak wynika z powyższego obecność osób uczących się zawodów medycznych jest ograniczona do "niezbędnego zakresu do celów dydaktycznych" i tylko w wyżej wskazanych jednostkach medycznych. W innych sytuacjach, a więc dla innych celów, osób oraz placówek medycznych wspomniany wyjątek nie ma zastosowania. Np. student medycyny będący synem lekarza nie może być obecny - bez zgody pacjenta - przy czynnościach medycznych dokonywanych przez swojego rodzica w prywatnym gabinecie lekarskim.

Osoby kształcące się w zawodach medycznych mogą, więc, w określonych placówkach, być obecne przy wykonywaniu niezbędnych dla procesu diagnostyki i leczenia świadczeniach medycznych. Nie dopuszczalne są, zatem praktyki polegające na demonstrowaniu na przykładzie danego pacjenta metody czy też objawów chorób. Wtedy bezwzględnie wymagana jest zgoda pacjenta na taki pokaz.

Prawo do asystowania przez studentów przy udzielaniu świadczeń medycznych nie jest w żadnym wypadku tożsame z prawem do dokonywania przez nich jakiejkolwiek interwencji medycznej. Należy pamiętać, że pacjent musi wyrazić zgodę na świadczenie medyczne nie tylko, co do zakresu tego świadczenia, ale także, co do osoby lekarza. Badanie pacjentów przez studentów nawet z upoważnienia i na polecenie lekarza należy uznać za dokonanie interwencji medycznej bez zgody pacjenta, co oczywiście jest działaniem bezprawnym.

Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy o zawodzie lekarza, lekarz nie tylko odpowiada za przestrzeganie prawa do intymności w zakresie wykonywanych przez siebie świadczeń, jest on także odpowiedzialny za personel medyczny, który pomaga mu przy udzielaniu tego świadczenia.

 

§ 13

 

Prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej i prawo ochrony danych zawartych w tej dokumentacji.

Zakład jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z jego świadczeń.

Zakład udostępnia dokumentację medyczną jedynie:

1. Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,

2. Zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zakładów i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

3. Właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania kontroli i nadzoru,

4. Ministrowi Zdrowia, sądom i prokuratorom oraz sądom i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,

5. Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

6. Organom rentowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

7. Rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

Pacjent ma zagwarantowane prawo ochrony danych zawartych w dokumentacji - co jest oczywiste z uwagi na fakt, że w procesie leczenia pacjent wielokrotnie podaje intymne szczegóły dotyczące swojego życia i to, co zawiera dokumentacja medyczna, czyli również informacje, które lekarz uzyskuje od swojego pacjenta, musi podlegać szczególnej ochronie.

Sam pacjent może natomiast w każdej chwili mieć wgląd w swoją dokumentację medyczną.

§ 14

Prawo do umierania w spokoju i godności.

Pomimo, iż obecnie powstaje wiele wyspecjalizowanych zakładów opieki zdrowotnej, które zajmują się osobami przewlekle chorymi i nieuleczalnie chorymi, to obowiązek poszanowania tego prawa dotyczy wszystkich zakładów opieki zdrowotnej. Koszt korzystania przez pacjenta z omówionych powyżej praw pacjenta obciąża zakład opieki zdrowotnej.

 

§ 15

Pacjent ma prawo także do:

 

1) Prawo do dodatkowej opieki lekarskiej sprawowanej przez osobę bliską lub inna osobę wskazaną.

2) Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.

3) Prawo do opieki duszpasterskiej – do opieki duszpasterskiej duchownego i wyznawania przez siebie religii i umożliwienia uczestniczenia w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu.

Są to prawa, które przysługują pacjentom w szpitalu i wynikają z samej potrzeby pacjenta. Pacjent musi, więc, w chwili, kiedy pragnie skorzystać, z któregoś z tych praw, po pierwsze liczyć się z tym, że poniesie koszty związane z korzystaniem z tych praw, a po drugie, że urzeczywistnienie jego praw w żaden sposób nie może naruszać praw innych pacjentów, ani prowadzić do dezorganizacji pracy danego zakładu opieki zdrowotnej.

Ustawa przewiduje, że w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki przez osoby bliskie lub inne wskazane przez pacjenta.

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN DLA PACJENTÓW ZAKŁADU

ORAZ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH I OPIEKUJĄCYCH SIĘ PACJENTEM W SZPITALU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Zakład udziela pacjentom świadczeń zdrowotnych:

 1. dostępnymi metodami i środkami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 2. zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. z należytą starannością,
 4. z poszanowaniem Praw pacjenta.
 5. zakład zapewnia należytą organizację i dostępność do udzielanych świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

§ 2

Zakład zapewnia rejestrację pacjentów oraz wizyty domowe na podstawie zgłoszenia:

 1. osobistego;
 2. telefonicznego;
 3. za pośrednictwem osoby trzeciej.
 4. Świadczenia zdrowotne w udzielane są, o ile to możliwe, w dniu zgłoszenia.

 

§ 3

Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.

 

§ 4

1. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia Zakład prowadzi rejestr ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz określa zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta, kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Zakład informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne oraz kryteriach, które zdecydowały o jego miejscu w rejestrze.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia.

 

§ 5

1. Zakład umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych.

2. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego Zakład informuje o tym pacjenta.

 

§ 6

Pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych Zakładu.

 

§ 7

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych, szpitala, rehabilitacji leczniczej, na podstawie skierowaniem wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

§ 8

Bez wymaganego skierowania pacjentki mogą się zgłaszać tylko do poradni położniczo-ginekologicznej.

 

§ 9

W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne udzielane są bez wymaganego skierowania.

 

§ 10

Pacjentowi przyjętemu do szpitala oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych, a także przy udzielaniu pomocy doraźnej zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

 

§ 11

Badania diagnostyczne wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza poz/rodzinnego lub lekarza specjalisty, zatrudnionego w Zakładzie.

 

§ 12

Bezpłatnie wykonywane są badania diagnostyczne osobom ze skierowaniem lekarza niezatrudnionego w Zakładzie, jeżeli lekarz ten lub placówka, w której jest on zatrudniony podpisała z Zakładem stosowną umowę.

 

§ 13

Odpłatnie badania diagnostyczne wykonywane są na życzenie pacjenta, po uprzednim podpisaniu przez niego oświadczenia

 1. w przypadku skierowania lekarza niezatrudnionego w Zakładzie,
 2. w przypadku skierowania od lekarza zatrudnionego w Zakładzie wystawionego na prośbę pacjenta.

 

§ 14

Lekarz Zakładu może kierować pacjentów na bezpłatne badania diagnostyczne i leczenie do innych placówek medycznych, z którymi Zakład zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń zdrowotnych lub po uprzednim porozumieniu się z tą placówką.

 

§ 15

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje pacjentowi na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie

 

§ 16

 1. Leczenie uzdrowiskowe przysługuje pacjentowi na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu.

 

§ 17

1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

2. Zakład zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji.

3. Zakład udostępnia dokumentację według zasad określonych zarządzeniem Dyrektora, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 18

1. Pacjent ubiegający się o świadczenie z ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek okazać dokument ubezpieczenia według obowiązujących przepisów oraz dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL.

2. W przypadku:

1) nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia,

2) stanu zagrożenia życia,

3) porodu

dowód ubezpieczenia może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, o ile chory nadal przebywa w szpitalu lub 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych.

4) W razie nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia, o których mowa w pkt. 2 i 3 świadczenie zostaje udzielone na koszt pacjenta.

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń ustala Dyrektor Zakładu zarządzeniem (Cennik Usług Medycznych).

 

§ 19

1. Za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości Zakład pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.

2. W celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje osobę nietrzeźwą na badanie dla ustalenia zawartości alkoholu we krwi. Odmowa poddania się takiemu badaniu jest brana pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU

 

§ 20

1. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta.

2. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 1 stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie do Szpitala, Zakład po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby bezpłatne przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim

uzgodnieniu. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.

 

§ 21

W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przyjęcia do Szpitala, lekarz dyżurny może odmówić przyjęcia, informując badanego o toku dalszego postępowania. Lekarz sporządza odpowiednią adnotację w „Księdze odmów”, a zainteresowany otrzymuje kartę odmowy.

 

§ 22

Lekarz dyżurny kwalifikuje pacjenta na odpowiedni oddział oraz ustala wstępne postępowanie terapeutyczne.

 

§ 23

1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy lub prawny wyraża pisemną zgodę na hospitalizację, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody.

2. Pacjent przyjęty do szpitala jest niezwłocznie zaznajamiany z Regulaminem Porządkowym oddziału i Kartą praw pacjenta. Jeśli pacjent jest małoletni lub gdy stan jego zdrowia uniemożliwia zaznajomienie się z Regulaminem Porządkowym i Prawami pacjenta, informowani są najbliżsi członkowie rodziny lub opiekunowie prawni.

 

§ 24

1. W czasie pobytu w szpitalu pacjent może przekazać swoją odzież do szatni szpitalnej za pokwitowaniem oraz złożyć do depozytu w kasie Zakładu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze.

2. Zakład nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta.

 

§ 25

Pacjent po przyjęciu do szpitala na zlecenie lekarza wyznaczonego może zostać poddany zabiegom sanitarno – higienicznym.

 

§ 26

Dzieci narodzone w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowane do szpitala zaopatrywane są w znaki tożsamości.

 

§ 27

Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:

1) świadczenia zdrowotne,

2) środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

3) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

 

§ 28

1. Pacjent przebywający w szpitalu zobowiązany jest do:

 1. stosowania się do zaleceń personelu medycznego,
 2. przestrzegania Regulaminu Porządkowego Zakładu, w tym Regulaminu Porządkowego Oddziału,
 3. przebywaniu w wyznaczonej dla niego sali w czasie obchodów lekarskich, porze wykonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków,
 4. odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu medycznego,
 5. dbałości o higienę osobistą, porządek w swoim otoczeniu,
 6. zachowania całkowitej wstrzemięźliwości od alkoholu, palenia tytoniu  jedynie za pozwoleniem lekarza, w miejscach do tego wyznaczonych,
 7. nie oddalaniem się z oddziału bez pozwolenia personelu medycznego.

2. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

3. W razie rażącego naruszania Regulaminu Organizacyjnego pacjent może być wypisany ze szpitala, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

 

§ 29

1. Odwiedziny pacjentów przebywających na oddziałach odbywają się codziennie w godzinach od 11.00 do 20.00. Jeżeli odwiedziny nie zakłócają toku pracy oddziału bądź nie wpływają ujemnie na warunki przebywania pozostałych pacjentów również poza wyznaczonymi godzinami. Decyzję podejmuje ordynator/kierownik/ lub lekarz dyżurny.

2. O odwiedzinach na salach intensywnego nadzoru decyzję podejmuje ordynator oddziału, zastępca ordynatora, a poza godzinami pracy ordynatora lekarz dyżurny z zachowaniem praw pacjenta.

3. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w szpitalu Dyrektor lub upoważniony lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania opieki nad pacjentem przez osoby bliskie.

 

§ 30

1. W przypadku:

1) przyjęcia do oddziału pacjenta nieletniego bez wiedzy jego rodziców lub opiekunów,

2) przyjęcia pacjenta w stanie ciężkim,

3) znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta hospitalizowanego,

4) przeniesienia pacjenta do innego zakładu leczniczego,

5) zgonu pacjenta,

ordynator lub wyznaczony przez niego pracownik oddziału jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić rodzinę pacjenta,

2. Pacjent ma prawo żądać, aby w sytuacji pogorszenia się jego stanu zdrowia oddział niezwłocznie zawiadomił wskazane osoby, instytucje, przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, czy duchownego wyznawanej religii.

 

§ 31

1. Informacje o stanie zdrowia udziela pacjentowi bądź za jego zgodą najbliższej rodzinie ordynator, zastępca ordynatora lub wyznaczony przez ordynatora lekarz.

2. W zakresie dotyczącym pielęgnowania chorego informacji pacjentowi bądź za jego zgodą najbliższej rodzinie może udzielić pielęgniarka dyżurna.

 

§ 32

Pacjent w godzinie śmierci ma prawo do osobistego i nieskrępowanego obecnością innych osób kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownym wyznawanej religii.

 

§ 33

1. Pacjent ma prawo zgłoszenia sprzeciwu pobrania po jego śmierci komórek, tkanek i narządów w innym celu, niż ustalenia przyczyny jego zgonu i oceny postępowania leczniczego.

2. Pacjent ma prawo do wyrażenia za życia woli o wykonaniu lub niewykonaniu

sekcji jego zwłok.

 

§ 34

1. Pacjent może być poddany zabiegom operacyjnym lub diagnostyce stwarzającej podwyższone ryzyko jedynie wówczas, jeśli wyrazi na to pisemną zgodę.

2. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe - zgoda sądu opiekuńczego.

3. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegu operacyjnego lub badań o podwyższonym ryzyku, a zwłoka groziłaby pacjentowi utratą życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz ze względu na stan zdrowia lub wiek pacjent nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym, decyzję w sprawie podejmuje ordynator lub podczas jego nieobecności lekarz dyżurny oddziału, wpisując uzasadnienie w dokumentacji medycznej pacjenta.

4. W razie odmowy wykonania zabiegu operacyjnego lub badań należy uzyskać pisemne oświadczenie pacjenta lub jego opiekuna z adnotacją, iż został on uprzedzony o ewentualnych następstwach niewykonania zabiegu.

 

§ 35

1. Wypisanie pacjenta ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

1) gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,

3) gdy pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza Regulamin

Porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala pacjenta, którego stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor Zakładu lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.

3. Pacjent występujący o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Pacjent składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej

4. Jeżeli pacjent samowolnie lub przy udziale najbliższej rodziny opuści szpital, lekarz dyżurny niezwłocznie powiadamia policję i sporządza adnotację w dokumentacji medycznej z udziałem dwóch świadków.

 

§ 36

1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze Szpitala w wyznaczonym terminie, personel zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w szpitalu począwszy od terminu określonego przez Dyrektora Zakładu, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE

DLA OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ

PACJENTEM/DZIECKIEM PRZEBYWAJĄCYM W SZPITALU

 

§ 37

Pacjent/ dziecko ma prawo do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną osobę wskazaną przez siebie osobę, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w pomieszczeniu, w którym przebywa.

 

§ 38

1. Rodzice lub opiekunowie mogą cały czas pozostawać w szpitalu razem z pacjentem/dzieckiem ponosząc koszty własnego pobytu.

2. Dzieci i rodzice mają prawo świadomie uczestniczyć we wszelkich decyzjach dotyczących opieki nad ich zdrowiem i uzyskiwać informacje w sposób  odpowiedni dla ich wieku i możliwości pojmowania.

3. W szpitalu nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe dla osób odwiedzających

4. Dzieci przebywające w szpitalu mają prawo do traktowania ze zrozumieniem oraz poszanowania prawa do intymności.

 

§ 39

Osoby opiekujące się pacjentem/dzieckiem i przebywające wspólnie z nim w szpitalu zobowiązane są do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w oddziałach w stosunku do pacjenta/dziecka, nad którym sprawują opiekę (np. przez zasuwanie łóżeczka),

2) przestrzegania zasad higieny osobistej,

3) w określonych przypadkach np. choroba zakaźna pacjenta/ dziecka, przebywania wyłącznie w wyznaczonej sali,

4) stosowania się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,

5) przestrzegania Regulaminu Porządkowego,

6) przechowywania podpisanej łatwo psującej się żywności dla dziecka/pacjenta, po uprzedniej konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką, w lodówce w opakowaniu,

7) przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

8) przestrzegania ciszy nocnej w godz. 2200 – 600.

 

§ 40

1. Osoba opiekująca się pacjentem /dzieckiem musi być zdrowa.

2. W przypadku zachorowania podczas sprawowania opieki, osoba opiekująca się bezzwłocznie musi opuścić oddział.

 

§ 41

Osoba opiekująca się pacjentem/dzieckiem w przypadku wykorzystywania łóżka zobowiązuje się do poniesienia opłaty za pobyt w oddziale w wysokości ustalonej zarządzeniem Dyrektora.

 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW W SZPITALU

 

§ 42

1. Pacjent ma prawo do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz w wyznaczonych godzinach, a jeżeli nie zakłóca to funkcjonowania oddziału, bądź nie wpływa ujemnie na warunki przebywania pozostałych pacjentów, również w innych godzinach. Prawo to może zostać ograniczone jedynie ze względów epidemiologicznych, lub ograniczone pozwoleniem lekarza prowadzącego lub dyżurnego ze względu na zły stan zdrowia pacjenta.

2. Pacjentów mogą odwiedzać jedynie osoby zdrowe, bez ograniczeń wiekowych.

 

§ 43

Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana:

1. zapoznać się z niniejszym regulaminem,

2. pozostawić w szatni okrycie wierzchnie,

3. włożyć obuwie ochronne oraz odzież ochronną jeżeli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału,

4. w czasie pobytu w szpitalu zachowywać się kulturalnie,

5. podporządkować się poleceniom personelu medycznego.

 

§ 44

Osobom odwiedzającym zabrania się:

 1. dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu oraz innych artykułów zabronionych przez personel medyczny,
 2. siadania na łóżkach,
 3. prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby zaszkodzić zdrowiu pacjenta,
 4. wprowadzania zwierząt.

 

§ 45

Osoby odwiedzające pacjenta, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo do wskazówek personelu medycznego, mogą zostać wydalone z Oddziału przez ochronę oraz pozbawione możliwości odwiedzania pacjenta.

 

SPRAWY SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 46

Pacjent, jego opiekun lub inna osoba reprezentująca pacjenta, jeżeli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może:

1. zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a następnie Dyrektora Zakładu.

2. w razie niezadowalającego załatwienia sprawy, zwrócić się o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Praw Pacjenta. Zakład ma obowiązek udzielić pacjentowi informacji na temat aktualnego adresu, nr kontaktowych i godzin pracy Rzecznika,

3. zwrócić się ze skargą do Rady Społecznej działającej przy Zakładzie lub do Organu Założycielskiego Zakładu, do Starosty Choszczeńskiego, Członków Zarządu oraz Członków Rady Powiatu Choszczeńskiego.

4. jeżeli naruszenie praw dotyczyło fachowej czynności medycznej, zwrócić się do okręgowej izby lekarskiej, bądź okręgowej izby pielęgniarek i położnych,

5. skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli uzna, że w wyniku działania lub zaniechania osoby wykonującej zawód medyczny lub Zakładu, wyrządzono mu szkodę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

§ 47

1. Pacjent ma prawo wpisywać skargi i wnioski do książki skarg i zażaleń, znajdujących się w każdej komórce organizacyjnej Zakładu.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu podpisanego przez wnoszącego skargę.

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU ZGONU PACJENTA W ZAKŁADZIE

 

§ 1

 1. W przypadku stwierdzenia zgonu w szpitalu, lekarz dyżurny danego oddziału:
  1. dokonuje oględzin,
  2. stwierdza zgon,
  3. odnotowuje w historii choroby i raporcie lekarskim dzień i godzinę śmierci,
  4. wypisuje „Kartę zgonu” (w oparciu o obowiązujące przepisy),
 2. Zwłoki pozostają na oddziale przez 2 godziny.
 3. W przypadku zgonu pacjenta w przychodni, zgon stwierdza lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć, czynności pielęgniarskie wykonuje pielęgniarka dyżurna.

 

§ 2

W przypadku zgonu pacjenta, którego tożsamość nie została ustalona, bądź zgonu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest następstwem wypadku lub udziału osób trzecich lekarz powiadamia prokuraturę i policję.

 

§ 3

Pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna niezwłocznie powiadamia

rodzinę zmarłego lub osobę upoważnioną na historii choroby. Jeśli zmarły jest bezdomny, powiadamiany jest właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego ośrodek pomocy społecznej.

 

§ 4

 1. Przedmioty pozostałe po zmarłym, spisane protokolarnie, przekazywane są za pokwitowaniem rodzinie zmarłego.
 2. Rzeczy pozostałe po zmarłym, którego zwłoki oddano do dyspozycji  prokuratora nie mogą być wydane przed wykonaniem sekcji, bądź przed otrzymaniem zawiadomienia o zwolnieniu od sekcji.

 

§ 5

1. Pielęgniarka odnotowuje dzień i godzinę zgonu w:

 1. Karcie gorączkowej,
 2. Ruchu chorych,
 3. Raporcie pielęgniarskim.

2. Fakt powiadomienia rodziny o zgonie pielęgniarka odnotowuje w raporcie pielęgniarskim.

 

§ 6

1. Pielęgniarka dyżurna wykonuje toaletę pośmiertną i oznakowuje zwłoki w trzech miejscach: na rękach, na nogach i klatce piersiowej.

2. Zwłoki powinny być zaopatrzone w „Kartę skierowania zwłok do kostnicy”.

 

§ 7

Pielęgniarka dyżurna ustala godzinę wyniesienia zwłok do Prosektorium.

 

§ 8

Po upływie 2 godzin od stwierdzenia zgonu i ponownym stwierdzeniu zgonu przez lekarza, pracownik Prosektorium odbiera zwłoki za pokwitowaniem i transportuje z oddziału do prosektorium.

 

§ 9

 1. Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust. 1 sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza oświadczenie woli osoby zmarłej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Wykonanie lub zaniechanie sekcji zarządza Dyrektor Zakładu na wniosek właściwego ordynatora/lekarza kierującego/ lub, w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii. W dokumentacji medycznej sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
 4. Przepis ust. 1 nie dotyczy dokonywania sekcji w sytuacjach:
  1. określonych w Kodeksie postępowania karnego,
  2. gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
  3. gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala,
  4. określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

 

§10

Jeżeli ma być przeprowadzona sekcja zwłok należy przesłać wraz ze zwłokami historię choroby.

 

§ 11

Kategorycznie zabrania się powiadamiania firm pogrzebowych o zgonie w Szpitalu. Zakaz dotyczy wszystkich pracowników Zakładu.

 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN PRACY

ZASTĘPCY DYREKTORA SP ZOZ w CHOSZCZNIE DS. MEDYCZNYCH

 

Do obowiązków  zastępcy Dyrektora ds. medycznych należy w szczególności:

 1. decydowanie o przyjęciu chorego do szpitala w przypadkach wątpliwych,
 2. zorganizowanie należytej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, koniecznego pogotowia operacyjnego i pracownianego (np. rentgenowskiego, analitycznego itp.) oraz należytej służby leczenia krwią,
 3. organizowanie specjalnej opieki dla ciężko chorych, jeżeli ordynatorzy oddziałów nie mogą tego uczynić we własnym zakresie; w przypadkach uzasadnionych dyrektor zezwala na prośbę chorego ( rodziny lub opiekunów) na pełnienie dodatkowego (na koszt chorego lub jego rodziny) dyżuru pielęgniarskiego przy chorym,
 4. zapewnienie na wniosek ordynatora pomocy konsultacyjnej dla chorych wymagających takiej opieki,
 5. wyrywkowe kontrolowanie dokumentacji fachowej i zwracanie uwagi na jej dokładne i terminowe sporządzanie oraz należyte przechowywanie,
 6. czuwanie nad racjonalnym wykorzystywaniem łóżek szpitalnych, urządzeń i wyposażenia, dbanie o przelotowość poszczególnych oddziałów szpitala,
 7. nadzorowanie terminowego zawiadamiania właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w szpitalu oraz wydawanie zarządzeń dotyczących zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym,
 8. dopilnowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywania sekcji lekarskich u chorych zmarłych w szpitalu,
 9. zawiadamianie właściwego prokuratora o wypadkach przyjęcia do szpitala lub zgonu chorych, co do których zachodzi podejrzenie, że choroba lub zgon jest wynikiem przestępstwa,
 10. współudział w organizowaniu pomocy lekarskiej w razie masowych wypadków lub zachorowań na terenie objętym działalnością szpitala,
 11. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg , zażaleń i uwag chorych,
 12. czuwanie nad terminowym poddawaniem się personelu obowiązkowym badaniom lekarskim i szczepieniom.

 

Zastępca Dyrektora ds. medycznych ma obowiązek podnosić stale swoje kwalifikacje fachowe i pogłębia swoje wiadomości z dziedziny organizacji szpitali.

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

ORDYNATOR  ODDZIAŁU / LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

 

 1. Oddziałem Szpitalnym kieruje Ordynator albo Lekarz Kierujący Oddziałem
 1. W przypadku kiedy oddziałem szpitalnym kieruje Ordynator stosunek pracy z Ordynatorem nawiązuje się zgodnie z postanowieniami art.49 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654)
 2. Nawiązanie stosunku pracy albo powierzenie wykonywania świadczeń zdrowotnych Lekarzowi Kierującemu Oddziałem następuje na podstawie decyzji Dyrektora Zakładu bez przeprowadzania konkursu.
 3. Ordynator Oddziału / Lekarz Kierujący Oddziałem podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu a w sprawach medycznych zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 4. Do podstawowych obowiązków Ordynatora/Lekarza Kierującego Oddziałem należy:
  1. zarządzanie oddziałem
  2. organizowanie pracy personelu medycznego w sposób zapewniający właściwe leczenie chorych
  3. kierowanie procesem diagnostyczno-leczniczym chorych przebywających w oddziale
  4. zapewnienie odpowiedniej jakości usług na poziomie obowiązującego standardu lub stosownie do możliwości Zakładu
  5. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów i zarządzaniem oddziałem
  6. nadzór nad gospodarką lekami, kontrola zasadności wyboru leków i innych materiałów medycznych
  7. prowadzenie polityki personalnej gwarantującej odpowiedni poziom usług w oddziale
  8. nadzorowanie prowadzonej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem oddziału
  9. organizowanie kształcenia personelu medycznego

 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN PRACY NACZELNEJ PIELEGNIARKI

§ 1

Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

 

§2

Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:

 1. ustalanie standardów jakościowych kwalifikacji i jakości pracy personelu średniego i niższego,
 2. nadzór nad pracą średniego i niższego personelu medycznego,
 3. zarządzanie, kierowanie i organizowanie pracy podległego personelu,
 4. planowanie obsad średniego i niższego personelu medycznego, wyposażenia stanowisk pracy, doskonalenia zawodowego,
 5. koordynowanie i nadzorowanie pracy średniego i niższego personelu,
 6. ustalanie planów szkolenia personelu pielęgniarskiego i położnych,
 7. współuczestnictwo w planowaniu zadań Zakładu, ustalaniu zasad wynagrodzenia,
 8. współudział w organizowaniu adaptacji zawodowej dla pielęgniarek i położnych,
 9. organizowanie praktyk i staży pielęgniarskich,
 10. opracowywanie przepływu informacji w zakresie pracy średniego i niższego personelu medycznego,
 11. prowadzenie odpraw,
 12. analizowanie i ocenianie jakości pracy średniego i niższego personelu medycznego,
 13. rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z jakością pracy personelu pielęgniarskiego,
 14. podejmowanie działań zmniejszających koszty leczenia,
 15. współpraca z zewnętrznymi podmiotami w sprawach dotyczących personelu pielęgniarskiego.

§ 3

Naczelna Pielęgniarka wykonuje swe obowiązki przy ścisłej współpracy z Zastępcą Dyrektora, ordynatorami oddziałów oraz pielęgniarkami oddziałowymi, kierownikami innych komórek zakładu. 

 

§ 4

Naczelna Pielęgniarka odpowiedzialna jest za:

 1. merytoryczny nadzór nad pracą pielęgniarek, położnych, rejestratorek, ratowników medycznych i niższego personelu medycznego,
 2. realizację powierzonych zadań, podejmowanie decyzji zgodnie z kompetencjami,
 3. współpracę z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 4. bezpieczeństwo pracy swoje i podległego personelu.

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

REGULAMIN PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

§ 1

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

§ 2

Główny Księgowy realizuje samodzielnie powierzone mu zadania i ponosi odpowiedzialność bezpośrednio przed Dyrektorem Zakładu za całokształt pracy, w szczególności:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji głównego księgowego,
 2. działalność finansową Zakładu,
 3. terminowe sporządzaniem bilansów, analiz i sprawozdań,
 4. organizację i koordynację pracy jednostek organizacyjnych Zakładu niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
 5. nadzór nad obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych,
 6. nadzór nad kontrolą wewnętrzną i systemem wewnętrznej informacji ekonomicznej.

§ 3

Główny Księgowy pełni funkcję kierownika działu ekonomiczno – finansowego.

 

 

Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN OGÓLNY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

 

§1.

Oddział szpitalny jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności szpitala. W skład szpitala wchodzą:

 1. Oddział rehabilitacyjny
 2. Oddział internistyczno-kardiologiczny
 3. Oddział chirurgiczny
 4. Oddział noworodków i wcześniaków
 5. Oddział położniczo-ginekologiczny
 6. Stacja Dializ
 7. Oddział pediatryczny
 8. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 9. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 10. Apteka szpitalna
 11. Poradnie specjalistyczne
 12. Pracownie
 13. Prosektorium
 14. Izba Przyjęć

 

§2.

W skład pomieszczeń oddziałów wchodzą:

 1. sale chorych
 2. gabinety zabiegowe
 3. gabinet ordynatora
 4. gabinety lekarskie
 5. gabinet pielęgniarki oddziałowej
 6. dyżurka pielęgniarek
 7. kuchenki oddziałowe
 8. węzły sanitarne dla chorych
 9. węzły sanitarne dla personelu
 10.  magazyny bielizny czystej oraz podręcznego sprzętu
 11.  brudowniki, pokoje socjalne dla personelu

12. izby przyjęć pacjentów

13. pracownie i gabinety badań specjalistyczny

 

§ 3.

W poszczególnych salach chorych mogą przebywać wyłącznie chorzy tej samej płci.

 

§ 4.

Dyżurki pielęgniarek znajdują się oddzielnych pomieszczeniach. Wyjątek stanowi oddział pediatryczny, w którym dyżurka usytuowana jest we wnęce korytarza.

 

§ 5.

Oddziały oraz pododdziały dzielą się na odcinki pielęgniarskie.

 

§6.

Pracę oddziału szpitalnego organizuje Ordynator oddziału, Lekarz kierujący i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

 

§7.

 1. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale ustala ordynator oddziału w porozumieniu z dyrektorem szpitala.
 2. Rozkład pracy pielęgniarek oraz personelu pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z pielęgniarką naczelną.

 

§8.

Personel pielęgniarski oraz salowe zatrudniony jest w systemie zmianowym w formie dyżurów 8 i 12 godzinnych.

 

§9.

Rozkład dnia w zakresie obsługi i pielęgnowania chorych przedstawia się w sposób następujący:

godz.   600 – 700 – toaleta chorych leżących, mierzenie temperatury ciała, tętna, oddechów,

700 – 900 – pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, wykonywanie badań diagnostycznych,

śniadanie, sprzątanie sal chorych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej chorym, słanie łóżek.

800   – 1100 – wizyty lekarskie

1100 – 1300 – wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów diagnostycznych, leczniczych

1300 – 1400 – obiad, karmienie obłożnie chorych uporządkowywanie sal chorych

1400 – 1500 – cisza poobiednia

1500 – 1600 – wykonywanie zleceń lekarskich

1600 – 1700 – mierzenie temperatury, tętna i oddechów

1800 – 1900 – kolacja, porządkowanie sal chorych

1900 – 2000 – wizyta lekarska wieczorna

2200 – 600   – cisza nocna

 

§ 10.

Odwiedziny chorych odbywają się w poszczególnych oddziałach zgodnie prawami pacjenta oraz innymi zarządzeniami ordynatora.

 

§11.

W porze przeznaczonej na posiłki dla chorych nie przeprowadza się badań i zabiegów, chyba że zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki.

 

§12.

Badania w celu ustalenia rozpoznania oraz leczenia rozpoczyna się z chwilą przyjęcia chorego do oddziału.

 

§13.

Lekarze poszczególnych oddziałów prowadzą na bieżąco historie chorób poszczególnych pacjentów.

 

§14.

Lekarze leczący zgłaszają ordynatorowi wniosek o wypisanie chorego po zakończonym leczeniu szpitalnym.

 

§15.

Pacjent do chwili opuszczenia szpitala pozostaje w ruchu chorych.

 

§16.

Pacjent opuszczający szpital otrzymuje kartę informacyjną o pobycie w szpitalu z podaniem rozpoznania, ważniejszych wyników badań oraz wskazaniem do dalszego postępowania.

 

§17.

Chorzy kierowani na badania specjalistyczne oraz zabiegi lecznicze w zależności od stanu zdrowia są doprowadzani, przewożeni na wózkach lub przenoszeni na noszach.

 

§18.

Ciężko, obłożnie chorzy, oraz pacjenci po zabiegach operacyjnych otaczani są szczególną troską ze strony personelu medycznego.

 

§19.

Informacji o stanie zdrowia chorego udzielają lekarze zgodnie z prawami pacjenta.

 

§20.

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do wszystkich oddziałów oraz pododdziałów szpitala.

 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN IZBY PRZYJĘĆ

 

§1.

Do zadań izby przyjęć należy:

 1. badanie lekarskie chorych zgłaszających się do szpitala,
 2. przyjmowanie do szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
 3. udzielanie pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie.

 

§2.

1. W izbie przyjęć nie wolno badać chorych na choroby zakaźne.

2. Kobiety rodzące przyjmowane są w izbie przyjęć ale badane w oddziale położniczym i ginekologicznym.

3. Dzieci przyjmowane są w izbie przyjęć oddziału dziecięcego.

 

§3.

Izba przyjęć posiada bezpośrednie wejście z zewnątrz z podjazdem dla karetki pogotowia. Lokalizacja izby przyjęć pozwala na łatwą komunikację z oddziałem intensywnej opieki medycznej oraz zespołem operacyjnym, zespołem diagnostyki oraz węzłem komunikacji pionowej.

 

§4.

W skład pomieszczeń izby przyjęć wchodzi:

 • poczekalnia,
 • pokój badań diagnostycznych,
 • węzeł sanitarny.

 

§5.

W izbie przyjęć ogólnej znajduje się telefon sieci miejskiej oraz spis telefonów i adresów zakładów służby zdrowia, z którymi szpital współpracuje, policji, prokuratury, straży pożarnej oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w szpitalu. 

 

§6.

W skład personelu izby przyjęć wchodzą:

 • lekarz pełniący dyżur w oddziale chirurgicznym lub położniczo – ginekologicznym,
 • pielęgniarka izby przyjęć,
 • salowa.

 

§7.

W izbie przyjęć prowadzona jest:

 1. książka przyjęć chorych do szpitala,
 2. książka odmów,
 3. książka udzielania porad i zabiegów,
 4. książka ewidencji chorych zakwalifikowanych w późniejszym terminie do leczenia szpitalnego, z terminarzem przewidywanego przyjęcia tych chorych do szpitala.

 

§8.

Personel izby przyjęć podlega w wykonywaniu swoich obowiązków lekarzowi dyżurnemu.

 

§9.

Praca izby przyjęć trwa przez całą dobę w systemie zmianowym.

 

§10.

O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się skierowanej przez lekarza lub uprawnioną instytucję, decyduje lekarz dyżurny po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i zyskaniu zgody pacjenta lub opiekuna.

 

§11.

W sytuacji kiedy lekarz dyżurny stwierdzi potrzebę niezwłocznego przewiezienia do innego specjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej pacjent zostaje przewieziony po udzieleniu koniecznej pomocy.

 

§12.

Pacjent zgłaszający się do leczenia szpitalnego powinien przedstawić skierowanie na leczenie szpitalne z wstępnym rozpoznaniem oraz wyniki wykonanych uprzednio badań pomocniczych.

 

§13.

Jeżeli w chwili zgłoszenia się chorego szpital (dany oddział) nie dysponuje wolnymi łóżkami, lekarz dyżurny ustala w porozumieniu z ordynatorem inny termin przyjęcia do szpitala.

 

§14.

Chorych nie zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego a wymagających leczenia ambulatoryjnego lekarz dyżurny odsyła z adnotacją do innych jednostek służby zdrowia.

Fakt odmowy przyjęcia odnotowany zostaje w księdze odmów.

 

§15.

W sytuacji przywiezienia do izby przyjęć chorego z wypadku zawiadamia się policję a także pogotowie jeżeli pacjent został przywieziony przez inne osoby.

 

§16.

W przypadku podejrzenia, że uszkodzenie ciała lub zaburzenie czynności pozostaje w związku z usiłowaniem zabójstwa lub samobójstwa lub spędzenia płodu, lekarz dyżurny zawiadamia policję oraz prokuratora.

 

§17.

 1. W sytuacji potrzeby wykonania u przyjmowanego chorego zabiegu operacyjnego, lekarz żąda od chorego a w sytuacji gdy pacjent jest nieprzytomny, niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony od jego rodziny, opiekunów prawnych wyrażenia zgody na zabieg na piśmie.
 2. W razie odmowy udzielenia zgody lekarz dyżurny obowiązany jest uzyskać od chorego lub jego opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia, ze został on uprzedzony o mogących wystąpić następstwach niewykonania zabiegu.
 3. Jeżeli nie można uzyskać oświadczenia określonego w ust. 2, a zabieg operacyjny jest konieczny i umotywowany wskazaniami życiowymi, o wykonaniu zabiegu decyduje dyrektor ds. lecznictwa na wniosek ordynatora.
 4. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 odnotowane zostają w historii choroby. Notatkę lekarza dyżurnego podpisuje również pielęgniarka jako świadek odmowy zgody na zabieg operacyjny.

 

§18.

Chorzy przyjmowani do szpitala okazują dowód tożsamości oraz dokument ubezpieczenia i przynależności do ubezpieczenia społecznego.

 

§19.

Po przyjęciu chorego do szpitala pielęgniarka izby przyjęć wypełnia obowiązującą dokumentację.

 

§20.

Przed umieszczeniem chorego w konkretnym oddziale pielęgniarka:

 1. kąpie lub myje chorego jeżeli pacjent nie jest w stanie wykonać tych czynności sam,
 2. przebiera pacjenta w bieliznę szpitalną jeżeli ten nie posiada własnej,
 3. zapoznaje chorego z prawami pacjenta oraz regulaminem szpitala,
 4. prywatną odzież pacjenta zabezpiecza do depozytu szpitalnego.

 

§21.

Pielęgniarka izby przyjęć transportuje chorego na konkretny oddział i pozostawia pod opieką pielęgniarki danego oddziału.

 

§22.

W sytuacji przyjęcia pacjenta bez wiedzy rodziny, szpital zawiadamia rodzinę lub opiekunów prawnych.

 

§23.

W sytuacji zgonu pacjenta zwłoki zostają umieszczone w odrębnym pomieszczeniu.

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN STACJI HEMODIALIZ

 

§1.

Stacja hemodializ to  komórka szpitala z wyodrębnioną obsadą personalną, której pracę organizuje i za właściwe funkcjonowanie odpowiada Kierownik

 

§2.

Usytuowana jest w sąsiedztwie działu diagnostyki medycznej, laboratorium oraz oddziału internistyczno – kardiologicznego.

 

§3.

Wyposażenie Stacji hemodializ:

 • stacja uzdatniania wody razem z systemem rozprowadzania wody uzdatnionej do stanowisk dializ,
 • system odprowadzania zużytego płynu dializacyjnego,
 • doprowadzenie gazów medycznych – tlenu, powietrza – do każdej sali zabiegowej i każdego stanowiska dializacyjnego,
 • zapasowe awaryjne zabezpieczenie dostępu do prądu,
 • telefon z bezpośrednim wejściem do sieci telekomunikacyjnej,
 • łączność wewnątrz oddziałowa i wewnątrz szpitalna,
 • zaplecze magazynowe: osobne pomieszczenia dla przechowywania koncentratów do hemodializy i innych płynów infuzyjnych oraz osobne pomieszczenie do przechowywania środków do dezynfekcji,
 • pomieszczenie dla technika do napraw sprzętu,
 • szatnia wyposażona w szafki dla pacjentów, osobne szafki dla chorych zakażonych wirusem HBs, HCV,
 • szatnia dla personelu medycznego z osobnymi szafkami na odzież wierzchnią i służbową,
 • sanitariaty (umywalki, ubikacje, prysznice) dla chorych,
 • osobne sanitariaty dla chorych zakażonych wirusem HBs,
 • sanitariaty dla personelu medycznego,
 • miejsce odpoczynku dla chorych po zabiegu,
 • pomieszczenie socjalne dla personelu,
 • dyżurka lekarska z szafkami na dokumentację lekarską,
 • pokój badań z kozetką i nagatoskopem,
 • punkt przygotowania napojów dla chorych,
 • pomieszczenie do gromadzenia w pojemnikach brudnej bielizny i zużytego materiału medycznego,
 • wywóz do spalenia zużytego materiału medycznego co najmniej raz na dobę,
 • dostęp do spalarni materiałów medycznych,
 • wywóz brudnej posegregowanej bielizny i pościeli do pralni w zamkniętych workach foliowych,
 • wyposażenie stacji dializ w światła awaryjne i w lampy kwarcowe bakteriobójcze na każdej sali zabiegowej,
 • na salach zabiegowych szafki do przechowywania niezbędnych leków i płynów,
 • aparat EKG,
 • ssak z podciśnieniem, zestaw do intubacji,
 • zestaw do prowadzenia wentylacji z aparatem „Ambu” i maską twarzową,
 • wyposażenie w niezbędne krzesła, biurka, stoliki, szafki i fotele.

 

§4.

Wyposażenie stanowiska dializacyjnego:

 • sprawny aparat do hemodializy,
 • fotel pokryty łatwym do zmywania materiałem i łóżko z materacem w zmywalnym pokrowcu,
 • podręczny stolik,
 • aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • pojemniki jeden z plastikowym workiem do zbierania materiału medycznego skażonego krwią jak gaziki, linie krwi, dializator oraz drugi do zbierania igieł użytych w czasie zabiegu. Pojemniki są usuwane ze stanowiska po każdym zabiegu hemodializy,
 • osobne co najmniej stanowiska, o ile nie ma pomieszczenia dla chorych z infekcjami wirusowymi HBs, HCV, HIV oraz dla tzw. „ostrych” bez rozpoznanego profilu antygenów wirusowych,
 • o ile to możliwe zapasowy sprawny i po sterylizacji chemicznej aparat do hemodializy na wymianę w razie awarii pracującego aparatu.

 

§5.

Sprzęt medyczny jednorazowy zużywalny w czasie zabiegu hemodializy:

 • dializator jednorazowy lub reutylizowany w zależności od stanu klinicznego chorego i możliwości reutylizacji dializatorów w stacji dializ,
 • igły do hemodializy,
 • linie krwi,
 • strzykawka do heparyny,
 • strzykawki do podawania leków,
 • igły do nabierania,
 • zestawy do przetoczenia płynów infuzyjnych,
 • jałowe opatrunki na przetokę:
 1. do dezynfekcji skóry w miejscu wkłucia igieł ,
 2. do zabezpieczenia miejsca wkłucia w czasie zabiegu,
 3. do zaopatrzenia miejsca wkłucia po zabiegu,
 4. spongostan w razie wskazań,
 5. plaster do umocowania opatrunków.
 • jałowe rękawiczki do każdego zabiegu u każdego z chorych,
 • maski na twarz dla personelu,
 • okulary ochronne dla personelu,
 • fartuchy zabiegowe osobne do każdego stanowiska i wymieniane po każdym zabiegu,
 • jałowe łączniki i koreczki łączące zestaw dializacyjny z zestawem infuzyjnym.  

   

§6.

Koncentrat do hemodializy:

 • przechowywany w jałowych, zamkniętych pojemnikach zgodnie z terminami ważności podanymi przez producenta, osobno składnik kwaśny i osobno wodorowęglanowy,
 • skład elektrolitowy części kwaśnej koncentratu dobierany według potrzeb chorego,
 • odpowiedni przepływ płynu dializacyjnego,

 

§7.

Reutylizacja dializatorów:

 • osobne pomieszczenie do stanowiska reutylizacji i przechowywania dializatorów,
 • sprawny aparat do reutylizacji,
 • preparaty chemiczne wskazane przez producenta aparatu oparte najczęściej na kwasie nadoctowym, wodorotlenku wodoru i kwasie octowym stosowane do dezynfekcji i wypełnienia dializatora,
 • płyny infuzyjne (0,9% roztwór NaCl) do wypłukania dializatora przed ponownym użyciem,
 • papierki wskaźnikowe na wykrycie obecności środka chemicznego użytego do reutylizacji dializatora po jego napełnieniu środkiem sterylizującym i po jego wypłukaniu przed ponownym użyciem dializatora,
 • naklejki na dializator z nazwiskiem chorego, datą i numerem kolejnej reutylizacji,
 • odpowiednie miejsce (chłodziarki o temp. +4oC) na przechowywanie reutylizowanych dializatorów.

 

§8.

Leki niezbędne do prowadzenia zabiegu hemodializy:

 1. heparyna lub heparyny niskocząsteczkowe zależnie od wskazań klinicznych,
 2. płyny infuzyjne do wypełnienia kanału krwi na początku i na końcu zabiegu.

Leki stosowane do leczenia powikłań w czasie zabiegu:

 • przeciwkrwotoczne,
 • krążeniowe,
 • przeciw nadciśnieniowe,
 • przeciw drgawkowe,
 • przeciwbólowe,
 • przeciw hipotonii,
 • przeciwhistaminowe,
 • antybiotyki w zależności od stanu klinicznego chorego i uzyskanego antybiogramu,
 • leki tacy reanimacyjnej

 

§9.

A  Dezynfekcja.

 1. Dezynfekcja uzdatniacza wody i układu rozprowadzającego wodę do stanowisk prowadzona przez odpowiedzialną osobę 1 raz na tydzień z zastosowaniem środków chemicznych na bazie kwasu nadoctowego.
 2. Wymiana złóż i filtrów w uzdatniaczu.
 3. Dezynfekcja systemu odprowadzania zużytego płynu dializacyjnego.
 4. Bakteriologiczna i chemiczna kontrola wody uzdatnionej pobieranej z określonych punktów co 4 tygodnie.
 5. Kontrola bakteriologiczna płynu dializacyjnego na każdym stanowisku co najmniej co 3 miesiące lub częściej w razie potrzeby.
 6. Możliwość kontroli pH płynu dializacyjnego i jego składu elektrolitowego

B  Dezynfekcja stanowiska dializacyjnego po każdym zabiegu hemodializy.

 1. Sterylizacja chemiczna aparatu do hemodializy środkami wskazanymi przez producenta po każdym zabiegu hemodializy.
 2. Trzykrotna chemiczno – cieplna sterylizacja aparatu po zabiegu u chorego z nieznanym profilem antygenowym wirusów lub zakażonym określonym wirusem
 3. Usunięcie materiałów medycznych skażonych krwią zebranych w plastikowych workach umieszczonych w pojemnikach.
 4. Dezynfekcja zewnętrznych powierzchni aparatu.
 5. Dezynfekcja fotela, zmiana bielizny pościelowej na łóżku.
 6. Dezynfekcja podłogi.
 7. Dezynfekcja stolika.
 8. Sterylizacja drobnego sprzętu jak pęsety, klemy, miski nerkowate w centralnej sterylizacji szpitala.

 

§10.

Ściany i podłogi pomieszczeń, w których wykonywane są zabiegi hemodializ wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych i nie chłonnych, utrzymywane w stanie wzorowej czystości i porządku.

 

§11.

Do zadań Stacji hemodializ należy:

 • kwalifikowanie pacjentów do programu hemodializ,
 • kierowanie pacjentów na oddział chirurgiczny celem wykonania przetok tętniczo – żylnych,
 • prowadzenie hemodializ planowanych,
 • prowadzenie dializ ze wskazań życiowych, tzw. ostrych,
 • kwalifikowanie i zgłaszanie pacjentów dializowanych do ośrodka transplantologii w Szczecinie celem wykonania przeszczepu nerek,
 • edukacja pacjentów w zakresie postępowania zdrowotnego.

 

§12.

Rozkład pracy lekarzy ustala kierownik, natomiast rozkład pracy personelu średniego ustala pielęgniarka oddziałowa.

 

§13.

Pacjenci dializowani są odwożeni i przywożeni na zabiegi środkiem transportu zabezpieczonym przez zakład.

 

§14.

Stacja hemodializ utrzymywana jest całodobowo w stanie pogotowia, na wypadek konieczności wykonania dializy ostrej.

 

§15.

Pojedyncza procedura hemodializy jest wykonywana:

 • u chorych z ostrą niewydolnością nerek,
 • w przypadku zatruć,
 • innych wskazań nagłych.

 

§16.

Na Stacji hemodializ prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Karta hemodializy dla każdego pacjenta.
 2. Karty zleceń lekarskich.
 3. Dokumentacja lekarska dotycząca przebiegu choroby każdego pacjenta.
 4. Książka transfuzyjna.
 5. Karty zużytego sprzętu i leków podczas dializ.
 6. Karty sterylizacji maszyn dializacyjnych.
 7. Książka przychodu i rozchodu erytropoetyny.
 8. Książki gwarancyjne i przeglądów technicznych maszyn.
 9. Książka usterek technicznych maszyn.
 10. Zeszyt pracy lamp bakteriobójczych.

 

§17.

Osoby niefachowe nie mają wstępu na salę hemodializ w czasie przeprowadzania zabiegów.

 

§18.

Każdorazowo po zakończeniu hemodializ sale dializacyjne oraz sprzęt jest dokładnie dezynfekowany i wyjaławiany.

 

§19.

Zakład pracy zabezpiecza dla pacjentów dializowanych ciepłe napoje.

 

§20.

Stacja hemodializ posiada stały dostęp do podstawowych badań laboratoryjnych: elektrolity (Na, K), hemoglobina, hematokryt, erytrocytoza, gazometria, glukoza we krwi, kreatynina i mocznik.

 

§21.

Personel Stacji hemodializ zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym poweźmie wiadomość podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

 

Załącznik nr 11 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

REGULAMIN  SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

 

§  1.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest w strukturze SPZOZ samodzielnym oddziałem łóżkowo-zabiegowym z własnym zapleczem ambulatoryjno-konsultacyjnym oraz podstawowym zapleczem diagnostycznym.
 

§  2

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy w szczególności:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonymi w pkt 1, poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,
 3. Dokonywanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

 

§  3

W wykonywaniu zadań ratowniczych – Szpitalny Oddział Ratunkowy współpracuje ze wszystkimi komórkami SPZOZ oraz z innymi instytucjami zewnętrznymi, w tym:

 1. Pogotowiem Ratunkowym
 2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Choszcznie
 3. Komendą Powiatową Policji w Choszcznie
 4. Powiatową Komendą Straży Pożarnej w Choszcznie
 5. Innymi zakładami opieki zdrowotnej położonymi na obszarze jego działania.
 6. Instytucjami wykonującymi  zadania z pomocy społecznej. Innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej położonymi na terenie województwa
 7. Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

 

§  4

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń bezpłatnie, za częściowa odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ), Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) lub w umowie cywilno-prawnej.

 

§  5

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy zapewnia pacjentowi:

 1. świadczenia zdrowotne,
 2. leki i artykuły sanitarne,
 3. pomieszczenie i wyżywienie w przypadku hospitalizacji odpowiednie do stanu zdrowia.

2. Osoba przebywająca w oddziale ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia  odpowiednich  świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
 2. informacji o stanie zdrowia,
 3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,

3. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, Oddział jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę, instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

§ 6

Wypisanie z Szpitalnego Oddziału Ratunkowego następuje:

 1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w oddziale,
 2. na żądanie osoby przebywającej w oddziale lub jej przedstawiciela ustawowego,
 3. gdy osoba przebywająca w oddziale w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób,
 4. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z oddziału osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia, lekarz może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia właściwego sądu opiekuńczego, chyba ze przepisy szczególne stanowią inaczej.  Sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania z oddziału i przyczynach odmowy.
 5. Osoba występująca o wypisanie z oddziału na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

 

§ 7

Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny  nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z oddziału, personel zawiadamia  o tym niezwłocznie organ gminy właściwej  ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.
 

§ 8

 1. Za świadczenie zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości na wniosek oddziału ratunkowego – właściwe służby finansowe SP ZOZ pobierają opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.
 2. W celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje osobę określoną w pkt 1 na badanie dla ustalenia zawartości alkoholu we krwi. Odmowa poddania się takiemu badaniu jest brana pod uwagę  przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

§ 9

Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia.

 

§ 10

 1. Zwłoki osoby, która zmarła w oddziale ratunkowym, mogą być poddane sekcji - chyba, że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy, z zastrzeżeniem pkt 4.
 2. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w pkt 1 sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza oświadczenie woli osoby zmarłej w oddziale lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Na wniosek Lekarza Oddziału - Dyrektor szpitala, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji. W dokumentacji medycznej sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
 4. Przepis pkt. 1 nie dotyczy dokonania sekcji w sytuacjach:
  a) określonych w Kodeksie postępowania karnego,
  b) gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
  c) gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do oddziału.
 5. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej, niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
 6. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz, może zdecydować o dokonaniu  sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów ( ustawa  o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 1 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 roku, Nr 169 poz. 1411, ze zmianami).

 

§ 11

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób  korzystających z jego świadczeń zdrowotnych w sposób właściwy dla jego profilu, a w szczególności:
  1. Księgę porad ambulatoryjnych,
  2. Księgę oddziału i historie choroby dla pacjentów hospitalizowanych w trybie krótkotrwałym,
  3. Księgę wyjazdów zespołów (zachorowań),
  4. Księgę przewozów
 2. Oddział zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji dotyczących stanu zdrowia i sposobu leczenia  pacjenta.
 3. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w pkt 1 może nastąpić zgodnie z postanowieniami ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 roku, Nr 5, poz. 417, ze zmianami).

§ 12

Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym kieruje Lekarz Specjalista ds. medycyny ratunkowej.

 

 

 

Załącznik nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

 

§1.

 1. Do oddziału pediatrycznego stosuje się regulamin ogólny oddziałów szpitalnych z uzupełnieniami wskazanymi w niniejszym regulaminie.
 2. Do izby przyjęć oddziału pediatrycznego stosuje się odpowiednio regulamin izby przyjęć ogólnej ze wskazaniami umieszczonymi w niniejszym regulaminie.

 

§2.

Oddział pediatryczny usytuowany jest w odrębnym budynku a izba przyjęć stanowi integralną część oddziału.

 

§3.

Do zadań oddziału należy:

 1. Diagnozowanie dzieci przyjętych do oddziału
 2. Leczenie dzieci przebywających w oddziale
 3. Prowadzenie działań prozdrowotnych wśród rodziców dzieci przebywających w oddziale

 

§4.

W oddziale pediatrycznym leczone są dzieci do 15 roku życia.

 

§5.

Po przyjęciu dziecka w oddział rodzice zobowiązani są przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka, legitymację rodzinną a także karty informacyjne jeżeli dziecko przebywało wcześniej w szpitalu.

 

§6.

Izba przyjęć jest obsługiwana przez lekarza pełniącego dyżur oraz pielęgniarki pełniące dyżur w oddziale.

 

§7.

Transport dzieci z izby przyjęć do oddziału odbywa się pod opieką pielęgniarki.

 

§8.

Izba przyjęć przekazuje informacje dotyczące przyjętych dzieci w oddział do izby przyjęć w budynku głównym celem wpisania do ewidencji księgi głównej.

 

§9.

Rodzice dzieci leczonych w oddziale mogą przebywać wraz z dziećmi całodobowo lub w dowolnym czasie zgodnie z prawami dziecka i zgodnie z porządkiem odwiedzin w oddziale pediatrycznym.

 

§10.

Dzieciom leczonym w oddziale nie należy dostarczać owoców cytrusowych, napojów gazowanych oraz ciast z kremem.

 

§11.

Ordynator oddziału/lekarz kierujący/ udziela informacji o stanie zdrowia dzieci w wyznaczone dni. Informacja powyższa znajduje się w poczekalni izby przyjęć.

 

§12.

Ordynator oddziału/lekarz kierujący/ pediatrycznego organizuje pracę oddziału pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.

 

§13.

W sytuacji zażądania przez rodziców lub opiekunów wypisania dziecka pomimo uprzedzenia o zagrożeniu jego życia ordynator oddziału może wypisać dziecko po uprzednim porozumieniu się z prokuraturą.

 

 

Załącznik nr 13 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO I WCZEŚNIAKÓW

 

§1.

Do oddziału noworodkowego stosuje się ogólny regulamin oddziału szpitalnego z uwzględnieniem niżej podanych przepisów.

 

§2.

Oddział funkcjonuje w systemie „rooming - in”.

 

§3.

W skład pomieszczeń oddziału wchodzi:

 • sala ogólna dla noworodka,
 • sala wcześniaków,
 • izolatka,
 • kuchenka podręczna,
 • dyżurka pielęgniarek,

 

§4.

Ściany i podłogi w pomieszczeniach oddziału wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych i nienasiąkliwych. Utrzymywane są w stanie wzorowej czystości i porządku. Systematycznie dezynfekowane i wyjaławiane przy użyciu środków dezynfekcyjnych dopuszczonych do stosowania przez Państwowy Zakład Higieny oraz przy użyciu lamp bakteriobójczych.

 

§5.

Do zadań oddziału noworodków i wcześniaków należy wykonanie następujących zabiegów:

 1. Odśluzowanie.
 2. Oznakowanie przez założenie na rączkę opaski identyfikacyjnej.
 3. Opatrzenie pępowiny.
 4. Zakropienie profilaktyczne oczu.
 5. Ważenie i mierzenie.
 6. Toaleta skóry.
 7. Umieszczenie noworodka w zależności od stanu ogólnego w sali ogólnej noworodka lub w sali dla matki z dzieckiem.
 8. Założenie historii rozwoju noworodka.
 9. Systematyczne pielęgnowanie i kontrola noworodka.
 10. Wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień.
 11. Promowanie karmienia naturalnego wśród matek. Instruowanie matek w zakresie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.
 12. Zapobieganie zakażeniom wewnątrz oddziałowym.

 

§6.

Pielęgniarki zatrudnione w oddziale noworodków posiadają ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu szczepień ochronnych.

 

§7.

Personel oddziału zobowiązany jest zmieniać odzież ochronną i obuwie przed wejściem na oddział.

 

§8.

Wypisanie i wydanie noworodka rodzicom odbywa się w pokoju wypisowym przez lekarza pediatrę oraz pielęgniarkę zatrudnioną w oddziale.

 

§9.

Oddział noworodkowy jest pododdziałem oddziału dziecięcego. Jego pracę pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym organizuje ordynator/lekarz kierujący/ oddziału dziecięcego.

 

§10.

Pracę personelu średniego nadzoruje oddziałowa oddziału położniczego.

 

 

Załącznik nr 14 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO

 

§1

Oddział położniczo-ginekologiczny stanowi odrębną komórkę organizacyjną zakładu. Usytuowany jest w budynku głównym szpitala na dwóch kondygnacjach.

 

§ 2

W skład oddziału wchodzi część ginekologiczna i cześć położnicza z ilością łóżek (odpowiednio) określoną w rejestrze zakładu.

 

§ 3

Do zadań Oddziału należy:

 1. Sprawowanie opieki nad pacjentkami z patologia ciąży.
 2. Leczenie pacjentek z niezgodnością czynnika RH.
 3. Diagnostyka i leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych.
 4. Wykonywanie zabiegów elektrokoagulacji.
 5. Leczenie pacjentek z poronieniem.
 6. Diagnostyka ciąży pozamacicznej.
 7. Leczenie chorób nowotworowych narządów rodnych.
 8. Odbieranie porodów fizjologicznych i patologicznych siłami natury.
 9. Wykonywanie cięć cesarskich.
 10. Sprawowanie opieki nad położnicami.

 

§ 4

Oddział sąsiaduje z blokiem operacyjnym oraz salą porodową.

 

§ 5

W skład pomieszczeń części położniczej wchodzi:

 • 5 sal chorych w tym 1 sala pooperacyjna
 • 1 pokój przygotowawczy do porodów rodzinnych
 • dyżurka położnych
 • kuchenka oddziałowa
 • węzły sanitarne dla pacjentek i personelu
 • brudownik
 • wydzielone pomieszczenia magazynowe

 

§ 6

Wyposażenie oddziału w sprzęt i aparaturę medyczną zgodne z wymogami NFZ i standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

 

§ 7

Oddział posiada całodobowy dostęp do pełnej diagnostyki.

 

§ 8

W skład pomieszczeń części ginekologicznej wchodzą:

 • 8 sal chorych w tym 1 sala pooperacyjna i 1 sala patologii ciąży
 • gabinet zabiegowy
 • dyżurka położnych
 • kuchenka oddziałowa
 • węzły sanitarne oddzielnie dla pacjentek i personelu
 • brudownik
 • pomieszczenie magazynowe

 

§ 9

Oddział wyposażony w odpowiedni sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną.

 

§ 10

Pacjentki leczone w oddziale położniczo-ginekologicznym konsultowane są przez lekarzy specjalistów:

 1. internistę
 2. chirurga
 3. laryngologa
 4. okulistę
 5. urologa
 6. endokrynologa
 7. kardiologa
 8. diabetologa
 9. nefrologa

                                                                   

§ 11

Rozkład pracy lekarzy oraz dyżury lekarskie w oddziale ustala /lekarz kierujący/ ordynator oddziału.

 

§ 12

Rozkład pracy położnych oraz personelu pomocniczego ustalają położne oddziałowe.

 

§ 13

Rozkład dnia w zakresie obsługi i pielęgnowania pacjentek przedstawia się następująco:

 • godz. 600-700  toaleta pacjentek leżących, mierzenie RR, temperatury, tętna
 • godz. 700-900  pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne, śniadanie, sprzątanie sal chorych.
 • godz. 800-1100 wizyta lekarska
 • godz. 900-1200 wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów
 • godz. 1300-1400 obiad
 • godz. 1400-1600 cisza poobiednia
 • godz. 1600-1800 mierzenie RR, temperatury, tętna
 • godz. 1800-1900 wizyta lekarska, kolacja
 • godz. 1900-2100 wykonywanie zleceń lekarskich
 • godz. 2100-600 cisza nocna

 

§ 14

Informacji o stanie zdrowia udzielają wyłącznie lekarze.

 

§ 15

Pacjentki wypisywane po porodzie lub po leczeniu ginekologicznym otrzymują  karty informacyjne oraz podpisaną dokumentację noworodka.

 

§ 16

Położna oddziałowa zawiadamia właściwego lekarza POZ oraz położną środowiskową o fakcie opuszczenia oddziału położniczo-ginekologicznego oraz położnicę, celem objęcia matki i noworodka opieką profilaktyczną.

 

§ 17

Sekretarka medyczna zgłasza fakt urodzenia noworodka do urzędu stanu cywilnego w Choszcznie.

 

Załącznik nr 15 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

REGULAMIN SALI PORODOWEJ

 

§1.

Sala porodowa stanowi integralną część oddziału położniczego, obsługiwaną przez personel oddziału.

 

§2.

Składa się z dwóch pomieszczeń:

 • sali przedporodowej,
 • sali porodowej właściwej.

 

§3.

Sala porodowa właściwa wyposażona jest w dwa łóżka porodowe, wannę do porodów w wodzie, lampy bezcieniowe instrumentarium, bieliznę i leki niezbędne w czasie odbierania porodu.

 

§4.

Ściany i podłogi pomieszczeń wykonane są z materiałów łatwozmywalnych i niechłonnych.

Pomieszczenia zespołu porodowego powinny być utrzymane w stanie wzorowej czystości i porządku, zmywane i dezynfekowane po każdym porodzie.

 

§5.

Do zadań sali porodowej należy:

 1. Przyjęcie kobiety zakwalifikowanej do porodu z ogólnej izby przyjęć.
 2. Badanie rodzącej przez personel sali porodowej.
 3.  Przygotowanie rodzącej do porodu.
 4. Opieka nad rodzącą w sali porodowej do chwili zakończenia III okresu porodu.
 5. Przekazanie położnicy na oddział.
 6. Wykonanie czynności znakowania i wstępnego pielęgnowania noworodka, następnie przekazanie noworodka na oddział noworodkowy.

 

§6.

Zespół noworodkowy utrzymywany jest w stanie stałej gotowości do przyjęcia rodzącej i wykonania wszystkich niezbędnych zabiegów oraz badań laboratoryjnych.   

 

§7.

Sterylizacja instrumentarium oraz pakietów porodowych odbywa się w centralnej sterylizatorni.

 

§8.

Personel sali porodowej w czasie pracy obowiązuje zachowanie spokoju oraz życzliwe i wyrozumiałe traktowanie rodzących.

 

 

Załącznik nr 16 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku

 

REGULAMIN ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

 

§ 1.

Oddział chirurgiczny stanowi komórkę organizacyjną zakładu. Usytuowany jest w sąsiedztwie bloku operacyjnego.

 

§ 2.

Do zadań oddziału należy:

 1. Diagnozowanie pacjentów ze schorzeniami chirurgicznymi
 2. Leczenie ostrych i przewlekłych schorzeń chirurgicznych
 3. Leczenie następstw urazów
 4. Leczenie operacyjne chorób:

- żołądka /choroba wrzodowa, nowotwory/,

- pęcherzyka i dróg żółciowych/cholecystektomia głównie laparoskopowa/,

- trzustki/ostre zapalenie, torbiele/,

- jelita cienkiego, wyrostka robaczkowego, okrężnicy i odbytnicy,

- tarczycy/wole guzkowe, nowotwory/,

- gruczołu piersiowego/biopsje diagnostyczne, tumorektomie/,

- naczyń żylnych/żylaki kończyn dolnych/,

- skóry/zmiany barwnikowe, guzy nowotworowe/,

- niektóre schorzenia ortopedyczne,

 1. Konsultowanie pacjentów z innych oddziałów i z Izby Przyjęć
 2. Szkolenie lekarzy i personelu pielęgniarskiego w zakresie specjalności oddziału
 3. Prowadzenie na bieżąco historii chorób oraz innej dokumentacji medycznej obowiązującej w oddziale.

 

§ 3.

Pacjenci do oddziału przyjmowania są w stanach nagłych całodobowo

 

§ 4.

W poszczególnych salach chorych oddziału chirurgicznego mogą przebywać wyłącznie chorzy tej samej płci.

 

§ 5.

W obrębie oddziału chirurgicznego znajduje się pracownia badań endoskopowych oraz:

 

 • gabinet zabiegowy
 • dyżurka pielęgniarek
 • sale chorych
 • pokój socjalny dla personelu
 • węzeł sanitarny
 • kuchenka oddziałowa
 • gabinet lekarski
 • gabinet ordynatora/lekarza kierującego oddziałem/
 • sekretariat

 

§ 6.

Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale ustala lekarz kierujący oddziałem. Rozkład pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa.

 

§ 7.

W oddziale zabezpieczona jest całodobowa obsada personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego.

 

§ 8.

Odwiedziny chorych odbywają się w oddziale zgodnie z prawami pacjenta.

 

§ 9.

Rozkład dnia w zakresie zabiegów oraz pielęgnowania chorych, przedstawia się w sposób następujący:

6oo  - 7oo      - toaleta chorych leżących, mierzenie temperatury ciała, tętna, oddechów.

7oo- 15oo     - wykonywane są zabiegi chirurgiczne na bloku operacyjnym.

9oo  - 10oo    - wizyta lekarska

8oo  - 15oo   - zabiegi terapeutyczne

13oo- 14oo   - obiad, karmienie obłożnie chorych

14oo- 15oo   - cisza poobiednia

15oo- 16oo   - wykonywanie zleceń lekarskich

16oo- 17oo   - mierzenie temperatury, tętna

18oo- 19oo   - kolacja, porządkowanie sal chorych

19oo- 20oo   - wizyta lekarska wieczorna

22oo- 6oo      - cisza nocna.

 

§ 10.

W trakcie hospitalizacji pacjenci konsultowani są przez lekarzy różnych specjalności: internistę, radiologa, ortopedę, neurologa, urologa, psychiatrę, pediatrę w przypadku dzieci, endokrynologa, diabetologa, laryngologa oraz rehabilitantów.

 

§ 11.

Oddział posiada całodobowy dostęp do diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej.

 

§ 12.

 

Pacjentom oddziału chirurgicznego wykonywane są badania laboratoryjne całodobowo – pełne spektrum, badania biochemiczne, badania hematologiczne, badania bakteriologiczne.

 

§ 13.

Pacjent do chwili opuszczenia szpitala pozostaje w ruchu chorych.

 

§ 14.

Informacji o stanie zdrowia udzielają lekarze zgodnie z prawami pacjenta.

 

§ 15.

Pacjent opuszczający oddział otrzymuje kartę informacyjną o pobycie w szpitalu z podaniem rozpoznania, wyników badań oraz wskazań do dalszego postępowania.

 

 

Załącznik nr 17 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku

 

 

REGULAMIN ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I  INTENSYWNEJ TERAPII

 

§ 1.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii stanowi komórkę organizacyjną zakładu. Usytuowany jest w sąsiedztwie Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego.

 

§ 2.

Zakres świadczeń podczas hospitalizacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmuje:

 • ciągłe nadzorowanie czynności życiowych pacjenta
 • prowadzenie leczenia zagrażających życiu zaburzeń organizmu
 • leczenie występującej równocześnie niewydolności kilku podstawowych dla życia narządów.

 

§ 3.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii hospitalizowani są pacjenci:

 • z niewydolnością oddechową wymagającą sztucznej wentylacji
 • z ostrą niewydolnością układu krążenia
 • po operacjach chirurgicznych
 • z powodu zatruć, urazów komunikacyjnych
 • z powodu chorób przebiegających z utratą przytomności lub zagrażających życiu pacjenta.

 

§ 4.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzony jest przez lekarzy anestezjologów.

 

§ 5.

W trakcie hospitalizacji, pacjenci konsultowani są przez lekarzy różnych specjalności: chirurgów, radiologa, neurologa, internistę, urologa, pediatrę kardiologa, rehabilitantów.

 

§ 6.

Oddział posiada całodobowy do specjalistycznych badań diagnostycznych.  

 

§ 7.

Pacjentom oddziału wykonywane są badania laboratoryjne całodobowo- pełne spektrum, badania biochemiczne, badania hematologiczne, badania bakteriologiczne.

 

§ 8.

Oddział anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie standardem.

 

§ 9.

Pacjenci do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmowani są w stanach nagłych całodobowo.

 

§ 10.

Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale ustala lekarz kierujący oddziałem. Rozkład pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego ustala pielęgniarka, koordynująca pracę oddziału.

 

§ 11.

W oddziale zabezpieczona jest całodobowa  obsada personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego.

 

§ 12.

Odwiedziny chorych odbywają się w oddziale zgodnie z prawami pacjenta.

 

§ 13.

Pacjent do chwili opuszczenia szpitala pozostaje w ruchu chorych.

 

§ 14.

Informacji o stanie zdrowia udzielają lekarze zgodnie z prawami pacjenta.

 

§ 15.

Pacjent opuszczający szpital otrzymuje kartę informacyjną o pobycie w szpitalu z podaniem rozpoznania, wyników badań oraz wskazań do dalszego postępowania.

 

Załącznik nr 18 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN BLOKU OPERACYJNEGO

 

§1.

Blok operacyjny stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną szpitala.

 

§2.

Blok operacyjny usytuowany jest w sąsiedztwie oddziału położniczego chirurgicznego i ginekologicznego z zachowanym ciągiem komunikacyjnym oraz dźwigiem do transportu pacjentów.

 

§3.

Pracę Bloku operacyjnego organizuje lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Nadzór sprawuje ordynator oddziału chirurgicznego/lekarz kierujący oddziałem.

 

§4.

Na bloku operacyjnym prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • główna książka operacyjna chirurgiczna i ginekologiczna,
 • 2 książki zabiegowe – chirurgiczna i ginekologiczna,
 • karty anestezjologiczne,
 • rejestry pobranych wycinków do badań histopatologicznych,
 • rejestr pacjentów z chorobami zakaźnymi,
 • zeszyty sprawności sprzętu anestezjologicznego,
 • zeszyt pracy lamp bakteriobójczych,
 • grafiki dyżurów personelu.

Sporządzanie opisów operacji następuje bezpośrednio po zakończeniu operacji przez operatora.

 

§5.

W skład bloku operacyjnego wchodzą następujące pomieszczenia:

 • 2 sale operacyjne: chirurgiczna i ginekologiczna,
 • 2 sale przedoperacyjne,
 • 2 myjnie,
 • 2 pomieszczenia do dezynfekcji i sterylizacji,
 • węzeł sanitarny dla personelu z wydzielonym brudownikiem,
 • pokój socjalny.

 

§6.

Ściany i podłogi pomieszczeń bloku operacyjnego wykonane są z materiałów łatwozmywalnych i niechłonnych. Utrzymane są w stanie wzorowej czystości i porządku.

W salach operacyjnych znajdują się meble i sprzęt konieczny do wykonywania operacji.

 

§7.

Sale operacyjne posiadają oprócz oświetlenia z sieci awaryjne zasilanie z agregatu prądotwórczego. UPS zasila dodatkowo urządzenie podtrzymujące życie.

 

§8.

Blok operacyjny jest w stanie stałego pogotowia operacyjnego z całodobową obsadą lekarską i pielęgniarską oraz z pełnym zabezpieczeniem w sprzęt i bieliznę niezbędną do wykonania zabiegu operacyjnego.

 

§9.

Każdorazowo po zakończeniu operacji sala operacyjna oraz sprzęt jest dokładnie myty, dezynfekowany, wyjaławiany.

 

§10.

Brudna i zanieczyszczona bielizna operacyjna po każdym zabiegu jest umieszczana w przeznaczonych na ten cel pojemnikach i wywożona do pralni.

 

§11.

Odpady szpitalne wywożone są do spalarni, natomiast odpady komunalne usuwane są do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

 

§12.

Wyjaławianie materiałów i sprzętu operacyjnego odbywa się w centralnej sterylizatorni oraz w razie potrzeby w sterylizatorze umieszczonym na bloku operacyjnym.

 

§13.

Instrumentarium oraz pakiety z materiałem operacyjnym wyjałowionym przechowywane są na regałach w wydzielonych szafach. Sprzęt jest starannie konserwowany i chroniony przed zniszczeniem.

 

§14.

Zawartość narzędzi i materiałów opatrunkowych jest każdorazowo przeliczana przed i po wykonaniu zabiegu operacyjnego.

 

§15.

Personel sal operacyjnych zobowiązany jest do noszenia bielizny operacyjnej, okrycia głowy, maski, obuwia zmiennego. Sprzęt operacyjny stosowany jest zgodnie z zaleceniem wyłącznie do jednego zabiegu.

 

§16.

W czasie trwania zabiegu personel jest podporządkowany lekarzowi operującemu a w sprawach dotyczących bezpieczeństwa życia operowanego – lekarzowi anestezjologowi.

 

§17.

Wstęp na salę operacyjną w czasie zabiegu mają poza personelem operacyjnym tylko osoby fachowe, które uzyskały zezwolenie kierownika bloku operacyjnego.

 

§18.

Przed wykonaniem zabiegu operacyjnego lekarz anestezjolog sprawdza tożsamość pacjenta, bada chorego, upewnia się czy chory lub jego opiekun wyrazili zgodę na zabieg operacyjny, bądź też czy zachodzą podstawy do wykonania zabiegu bez uzyskania takiej zgody.

 

§19.

Przez wykonaniem zabiegu operacyjnego pacjent jest przygotowywany fizycznie i psychicznie.

 

§20.

Po zakończeniu operacji pacjent jest przekazywany przez personel anestezjologiczny pod opiekę personelu właściwego oddziału.

 

§21.

Personel bloku operacyjnego zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym poweźmie wiadomość podczas wykonywania swoich obowiązków

 

Załącznik nr 19 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

REGULAMIN ODDZIAŁU INTERNISTYCZNO - KARDIOLOGICZNEGO

 

§1.

Oddział internistyczny jest komórką organizacyjną zakładu. Usytuowany jest w sąsiedztwie działu diagnostyki medycznej. Posiada komunikację w postaci windy towarowej oraz dwóch dźwigów osobowych.

 

§2.

Składa się z części internistycznej, pododdziału kardiologicznego i pododdziału nefrologicznego.

 

§3.

Pododdział kardiologiczny usytuowany jest na odrębnej kondygnacji.

 

§4.

Pododdział nefrologiczny usytuowany jest na poziomie części internistycznej z wydzielonymi salami chorych.

 

§ 5.

Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. Diagnozowanie pacjentów przyjętych do szpitala
 2. Całodobowe monitorowanie chorych w sali intensywnego nadzoru kardiologicznego
 3. Prowadzenie zabiegów diagnostycznych i leczniczych
 4. Leczenie i rehabilitacja pacjentów przebywających w oddziale
 5. Konsultowanie pacjentów z innych oddziałów szpitalnych i Izby Przyjęć
 6. Prowadzenie specjalizacji lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych
 7. Szkolenie lekarzy i pielęgniarek dostosowane do potrzeb oddziału
 8. Sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad chorymi przebywającymi w oddziale
 9. Prowadzenie na bieżąco historii chorób i innej dokumentacji obowiązującej w oddziale.

 

§6.

W skład pomieszczeń oddziału internistycznego wchodzi:

 • 16 sal chorych, w tym 2 nefrologiczne,
 • gabinety zabiegowy,
 • 2 pomieszczenia izby przyjęć, dyżurka pielęgniarek,
 • gabinet lekarski z sekretariatem,
 • kuchenka oddziałowa,
 • gabinet pielęgniarki oddziałowej,
 • węzły sanitarne dla pacjentów i personelu,
 • brudowniki,
 • wydzielone pomieszczenie do przechowywania zwłok przez okres 2 godzin od momentu zgonu.

 

§7.

W skład pomieszczeń pododdziału kardiologicznego wchodzą:

 • 4 sale chorych,
 • dyżurka pielęgniarek,
 • gabinet badań wysiłkowych,
 • gabinet EKG,
 • gabinet ordynatora,
 • węzeł sanitarny dla pacjentów i personelu.

 

§8.

Oddział wyposażony w odpowiedni sprzęt i specjalistyczną aparaturę medyczną.

 

§9.

Pacjenci leczeni w oddziale internistycznym konsultowani są przez lekarzy specjalistów: neurologa, laryngologa, okulistę, urologa, endokrynologa, ortopedę, chirurga, ginekologa.

 

§10.

Pododdział nefrologiczny prowadzony jest przez lekarza specjalistę z nefrologii

 

§11.

Oddział posiada dostęp do pełnej diagnostyki pracowni KT, RTG, EKG, USG, badań laboratoryjnych podstawowych i specjalistycznych.

 

§12.

Oddział posiada pełny dostęp do stacji Dializ, istnieje możliwość wykonania dializy tzw. „ostrej”.

 

§13.

W poszczególnych salach chorych mogą przebywać wyłącznie chorzy tej samej płci.

 

§14.

 1. Rozkład pracy lekarzy oraz dyżury lekarskie w oddziale ustala ordynator oddziału.
 2. Rozkład pracy pielęgniarek oraz personelu pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa.

 

§15.

Rozkład dnia w zakresie obsługi i pielęgnowania chorych przedstawia się w następujący sposób:

600 – 700 – toaleta chorych leżących, mierzenie temperatury ciała, tętna oddechów,

700 – 900 – pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych, wykonywanie badań diagnostycznych, śniadanie, sprzątanie sal chorych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej chorym, słanie łóżek,

800– 1100 – wizyta lekarska,

900– 1300 – wykonywanie zleceń lekarskich i zabiegów diagnostycznych, leczniczych,      

1300 – 1400 – obiad, karmienie obłożnie chorych,

1400 – 1500 – cisza poobiednia,

1500 – 1600 – wykonywanie zleceń lekarskich,

1600 – 1700 – mierzenie temperatury, tętna,

1800 – 1900 – kolacja, porządkowanie sal chorych,

1900 – 2000 – wizyta lekarska wieczorna

2200 – 600 – cisza nocna.

 

Załącznik nr 20 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN SALI INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

 

§ 1.

Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego stanowi część pododdziału kardiologicznego.

 

§ 2.

Do zadań Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego należy nadzór i leczenie ostrych stanów kardiologicznych stanowiących zagrożenie dla życia i wymagających stałego monitorowania.

 

§ 3.

Każdy pacjent jest monitorowany w zakresie podstawowych parametrów życiowych.

 

§ 4.

Sala wyposażona jest w specjalistyczną aparaturę do defibrylacji, kardiowersji, reanimacji.

 

§ 5.

Harmonogram pracy pielęgniarek ustala pielęgniarka oddziałowa oddziału internistyczno-kardiologicznego.

 

§ 6.

Pracę lekarzy organizuje ordynator oddziału internistyczno-kardiologicznego.

 

Załącznik nr 21 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN ODDZIAŁU REHABILITACJI

 

§1.

Oddział Rehabilitacji stanowi odrębna komórkę organizacyjną zakładu.

 

§2.

Usytuowany jest w trzech budynkach i dzieli się na 4 odcinki (pododdziały).

 

§3.

Do zadań oddziału należy kompleksowa rehabilitacja chorych:

 • po złożonych urazach narządu ruchu, urazach kończyn, kręgosłupa, amputacjach kończyn,
 • ze zmianami zwyrodnieniowymi narządu ruchu,
 • z uszkodzeniami i schorzeniami obwodowego układ nerwowego przebiegającego z porażeniami i niedowładami,
 • po uszkodzeniach ośrodkowego, układu nerwowego, udarach, urazach czaszkowo – mózgowych, stwardnieniu rozsianym,
 • z zespołami bólowymi kręgosłupa,
 • po endoplastykach stawu biodrowego i kolanowego, po leczeniu operacyjnym wrodzonego zwichnięcia biodra,
 • innych wymagających kompleksowej rehabilitacji.

 

§4.

Oddział przyjmuje pacjentów skierowanych przez:

 • oddziały specjalistyczne szpitali
 • lekarzy specjalistów.

 

§5.

Przyjęcia pacjentów są planowane i terminy uzgadniane z osobami kierowanymi.

 

§6.

Pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu obciążeni dodatkowo schorzeniami internistycznymi w dniu przyjęcia konsultowani są przez lekarza internistę.

 

§7.

Czas hospitalizacji trwa średnio 3 – 4 tygodnie.

 

§8.

Program usprawniania pacjenta i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych ustala ordynator /lekarz kierujący/ oddziału oraz kierownik działu fizykoterapii.

 

§9.

Leczenie usprawniające zabiegi terapeutyczne rozpoczynają się z chwilą zlecenia przez lekarza.

 

§10.

W skład pomieszczeń oddziału wchodzą:

 • sale chorych,
 • gabinet zabiegowy,
 • gabinet ordynatora,
 • gabinet lekarski,
 • gabinet pracowników fizykoterapii,
 • dyżurka pielęgniarek na każdej kondygnacji,
 • kuchenki oddziałowe na poszczególnych piętrach,
 • węzły sanitarne dla chorych oraz personelu na poszczególnych kondygnacjach,
 • magazyny bielizny oraz podręcznego sprzętu,
 • pomieszczenia fizykoterapii.

 

§11.

W dziale fizykoterapii wyróżniamy:

 • hydroterapię,
 • krioterapię,
 • laseroterapię,
 • ciepłolecznictwo,
 • elektrolecznictwo,
 • magnetoterapię,
 • kinezyterapię,
 • masaż klasyczny.

 

§12.

W skład pomieszczeń fizykoterapii wchodzi:

 • 6 sal gimnastycznych w tym dwie duże,
 • 2 pomieszczenia hydroterapii,
 • gabinet krioterapii,
 • 2 gabinety elektrolecznictwa,
 • gabinet ciepłolecznictwa,
 • gabinet magnetoterapii,
 • gabinet laseroterapii,
 • gabinet masażu klasycznego,
 • sala do ćwiczeń manualnych.

 

§13.

Dział fizykoterapii wyposażony jest w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz specjalistyczną aparaturę medyczną.

 

§14.

Wykonywane są zabiegi w formie ćwiczeń grupowych oraz ćwiczeń indywidualnych z terapeutą typu: manipulacje, mobilizacje, ćwiczenie metodą BOBAT, ENDT, PNF, VOYTY.

 

§15.

W poszczególnych salach chorych mogą przebywać wyłącznie pacjenci tej samej płci.

 

§16.

 1. Rozkład pracy lekarzy zatrudnionych w oddziale ustala ordynator oddziału /lekarz kierujący/.
 2. Rozkład pracy działu fizykoterapii ustala kierownik działu fizykoterapii.
 3. Rozkład pracy personelu pielęgniarskiego i pomocniczego ustala pielęgniarka oddziałowa w porozumieniu z pielęgniarką naczelną.

 

§17.

Personel pielęgniarski oraz pomocniczy zatrudniony jest w systemie zmianowym w formie dyżurów 8 i 12 godzinnych. Pracownicy fizykoterapii zatrudnieni są od 800 – 1500 w dni robocze.

 

§18.

Dyżur lekarskie w oddziale ustala ordynator /lekarz kierujący/ w porozumieniu z dyrektorem szpitala.

 

§19.

Rozkład dnia w zakresie zabiegów pielęgnowania chorych przedstawia się w następując sposób:

600   – 700   – toaleta chorych leżących, mierzenie temperatury ciała, tętna, oddechów,

700   – 800    – wykonywanie zleceń lekarskich, śniadanie,

800   – 1500 – zabiegi terapeutyczne

930   – 1030 – wizyta lekarska,

1300 – 1400 – obiad, karmienie obłożnie chorych

1400 – 1500 –  cisza poobiednia,

1500 – 1600 – wykonywanie zleceń lekarskich,

1600 – 1700 – mierzenie temperatury tętna,

1800 – 1900 – kolacja, porządkowanie sal chorych,

1900 – 2000 – wizyta lekarska wieczorna,

2200 – 0600 – cisza nocna.

 

§20.

Obłożnie chorzy na zabiegi rehabilitacyjne transportowani są na odpowiednio przygotowanych do tego celu wózkach.

 

§21.

Odwiedziny chorych odbywają się w oddziale zgodnie z prawami pacjenta.

 

§22.

Informacji o stanie zdrowia chorych udzielają lekarze zgodnie z prawami pacjenta.

 

§23.

Oddział rehabilitacyjny prowadzi rejestr zabiegów leczniczych, które wykonywane są w trybie ambulatoryjnym.

Rejestr zawiera:

 1. Kolejny numer pacjenta.
 2. Dane identyfikacyjne pacjenta.
 3. Datę zabiegu, kod zabiegu, wartość punktową.
 4. Dane dotyczące lekarza zlecającego zabieg.
 5. Rodzaj udzielonego świadczenia.

 

§24.

Oddział współpracuje z lekarzami innych specjalności: neurologiem, radiologiem, chirurgiem, internistą, kardiologiem, diabetologiem, nefrologiem i pulmonologiem.

 

§25.

Pacjent do chwili opuszczenia szpitala pozostaje w ruchu chorych.

 

§26.

Pacjent opuszczający szpital otrzymuje kartę informacyjną o pobycie w szpitalu z podaniem rozpoznania, wyników badań oraz wskazań do dalszego postępowania.

 

Załącznik nr 22 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

REGULAMIN PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

§ 1

W skład podstawowej opieki zdrowotnej wchodzą:

 1. Gabinet lekarza poz
 2. Izolatka
 3. Gabinet zabiegowy
 4. Punkt szczepień
 5. Rejestracja
 6. Pomieszczenia socjalne
 7. Sanitariaty

 

§ 2

Zadania podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. Udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Rejestracja pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnych
 3. Świadczenie usług profilaktycznych, leczniczych przez lekarzy poz/rodzinnych, pielęgniarki środowiskowe/rodzinne, położne środowiskowe/rodzinne,
 4. Realizacja świadczeń wynikająca z planu terapeutycznego.
 5. Zlecanie badań, zabiegów diagnostycznych i leczniczych zgodnie z kompetencjami lekarza poz/ rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej/ rodzinnej, położnej środowiskowej/ rodzinnej,
 6. Wykonywanie zabiegów terapeutycznych w gabinecie zabiegowym.
 7. Wykonywanie szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych obowiązujących w kalendarzu szczepień i zalecanych.
 8. Realizacja zadań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób.
 9. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach, urazach oraz w stanach zagrożenia życia.
 10.  Wykonywanie wizyt patronażowych, domowych lekarskich i pielęgniarskich.
 11.  Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości w oparciu o obowiązujące przepisy i zalecenia.

 

§ 3

Personel podstawowej opieki zdrowotnej:

 1. Lekarze poz / medycyny rodzinnej
 2. Pielęgniarki środowiskowe/ rodzinne
 3. Pielęgniarki praktyki

 

§ 4

Pracą zespołu kieruje lekarz medycyny rodzinnej

 

§ 5

Gabinety podstawowej opieki medycznej udzielają świadczeń w godz. 730 do 1800.

 

§ 6

W godzinach nocnych oraz dni świąteczne opiekę medyczną dla pacjentów zdeklarowanych w  podstawowej opiece medycznej zapewnia Podmiot wskazany przez NFZ.

 

 

Załącznik nr 23 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN APTEKI SZPITALNEJ

 

§1.

Apteka szpitalna stanowi samodzielną komórkę organizacyjną szpitala z wyodrębnioną obsadą personalną, którą kieruje kierownik Apteki.

 

§2.

Usytuowana jest w sąsiedztwie działu diagnostyki medycznej oraz oddziału internistyczno– kardiologicznego.

 

§3.

Posiada komunikację w formie dźwigu osobowo – towarowego oraz ciągu komunikacyjnego.

 

§4.

W skład pomieszczeń apteki wchodzą:

 • główny magazyn leków,
 • pomieszczenie receptury,
 • zmywalnia,
 • pomieszczenie do przygotowywania płynów dezynfekcyjnych,
 • magazyn materiałów opatrunkowych,
 • pokój socjalny dla pracowników,
 • gabinet kierownika apteki,
 • węzeł sanitarny,
 • hol główny z wydzieloną częścią na wydawanie leków.

W skład pomieszczeń magazynowych apteki w piwnicy budynku wchodzą:

 • magazyn opakowań szklanych i podtlenku azotu,
 • magazyn spirytusu z zabezpieczeniami zgodnymi z wymaganiami nadzoru farmaceutycznego,
 • magazyn płynów infuzyjnych,
 • magazyn materiałów opatrunkowych,
 • magazyn rezerw na wypadek klęsk żywiołowych.

 

§5.

Ściany i podłogi pomieszczeń apteki, w których przygotowywane są płyny i leki wykonywane są z materiałów łatwo zmywalnych i niechłonnych.

 

§6.

Do zadań apteki szpitalnej należy:

 • analizowanie zapotrzebowania na leki i artykuły sanitarne oraz sporządzanie planów zaopatrzenia w tym zakresie,
 • zaopatrywanie jednostek organizacyjnych zakładu w leki produkcji przemysłowej i własnej w płyny infuzyjne i materiały opatrunkowe,
 • utrzymywanie zapasów normatywnych leków i artykułów sanitarnych,
 • przestrzeganie aby zapasy leków i artykułów sanitarnych przechowywane były w sposób właściwy, nie ulegały przeterminowaniu,
 • należyte prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu leków i artykułów znajdujących się w aptece,
 • prowadzenie książki rozchodu środków narkotycznych, odurzających i spirytusu,
 • informowanie oddziałów o lekach nowych wprowadzonych do obrotu.

 

§7.

Leki i materiały opatrunkowe zakupywane są w wyniku procedury przetargowej (zapytania o cenę).

 

§8.

Apteka szpitalna funkcjonuje w systemie jednozmianowym w godzinach dopołudniowych.

 

§9.

Apteka szpitalna wyposażona jest w odpowiednie urządzenia i sprzęt medyczny.

 

§10.

Powierzchnie stołków i sprzętu, podłogi dezynfekowane są środkami dezynfekcyjnymi. Pomieszczenia wyjaławiane przy użyciu lamp bakteriobójczych.     

 

§11.

Apteka szpitalna prowadzi następującą dokumentację:

 • kopie faktur, rachunków,
 • oryginały receptariuszy z oddziałów szpitalnych i poradni,
 • książkę przychodu i rozchodu spirytusu,
 • książkę przychodów i rozchodów środków psychotropowych,
 • książkę przychodów i rozchodów środków odurzających,
 • komunikaty o lekach wycofanych z obiegu,
 • książkę kontroli,
 • książkę z rejestrem badań wody destylowanej.

 

§12.

Leki i środki dezynfekcyjne wydawane są 2 razy w tygodniu. Materiały opatrunkowe oraz płyny infuzyjne wydawane są jeden raz w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach leki wydawane są w innym czasie.

 

§13.

Wstęp do apteki poza wyznaczoną częścią mają wyłącznie zatrudnieni tam pracownicy.

 

§14.

Personel apteki stosuje odzież ochronną, fartuchy, rękawiczki, maski, okulary w kontakcie ze środkami silnie działającymi i żrącymi.

 

§15.

Apteka jest zabezpieczona w urządzenie alarmowe. Drzwi, winda, okno w głównym magazynie leków zabezpieczone są kratą metalową.  

 

 

Załącznik nr 24 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

 

§1.

Laboratorium Analityczne stanowi samodzielną komórkę organizacyjną szpitala z wyodrębnioną obsadą personalną.

 

§2.

Usytuowane jest w sąsiedztwie oddziału internistycznego, pracowni RTG.

 

§3.

W skład laboratorium wchodzą następujące pracownie:

 1. Pracownia analityki ogólnej.
 2. Pracownia hematologiczna.
 3. Pracownia serologiczna.
 4. Pracownia biochemiczna.

 

§4.

W skład pomieszczeń laboratorium wchodzą:

 • punkt poboru analiz,
 • punkt wydawania wyników,
 • poczekalnia dla pacjentów,
 • szatnia dla personelu,
 • pomieszczenia socjalne,
 • węzeł sanitarny.

 

§5.

Ściany i podłogi pomieszczeń, w których wykonywane są badania wykonane są z materiałów łatwo zmywalnych i niechłonnych

 

§6.

Laboratorium posiada awaryjne zasilanie sieci elektrycznej.

 

§7.

Do zadań laboratorium należy wykonywanie analiz płynów ustrojowych na podstawie skierowań lekarzy szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetów specjalistycznych oraz poradni medycyny pracy.

 

§8.

Rozkład pracy personelu ustala kierownik laboratorium.

 

§9.

Laboratorium funkcjonuje w systemie całodobowym z pełną obsadą personalną.

 

§10.

W laboratorium prowadzona jest następująca dokumentacja:

 • rejestry wykonywanych badań z zaznaczeniem danych personalnych pacjenta, rodzaju badania oraz wyniku badania,
 • książka przeprowadzonych kontroli jakości przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej,
 • zeszyty pracy lamp bakteriobójczych,
 • sprawozdania miesięczne z ilości wykonanych badań dla potrzeb księgowości.

 

§11.

Laboratorium wyposażone jest w odpowiedni  specjalistyczny sprzęt, który spełnia wymagane w diagnostyce laboratoryjnej normy i posiada odpowiednie atesty.

 

§12.

Każdy badany materiał jest traktowany jako potencjalnie zakaźny i postępuje się z nim zgodnie z instrukcjami BHP – spalanie, środki dezynfekcyjne.

 

§13.

Po zakończeniu badań sprzęt i powierzchnie są dezynfekowane i wyjaławiane.

 

§14.

Stosowany jest głównie sprzęt jednorazowego użytku, odzież ochronna, rękawiczki, maski.

 

§15.

Osoby niezatrudnione nie mają wstępu do pomieszczeń laboratorium.

 

§16.

Personel laboratorium zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym poweźmie wiadomość podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

 

Załącznik nr 25 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN PROSEKTORIUM SZPITALNEGO

 

§1.

Prosektorium usytuowane jest na terenie szpitala w odrębnym budynku z zachowanym ciągiem komunikacyjnym z terenem miasta.

 

§2.

Przeznaczone jest dla potrzeb szpitala, w wyjątkowych sytuacjach, na prośbę prokuratury lub policji wyłącznie za zgodą Dyrektora zakładu mogą zostać przechowywane zwłoki z poza terenu szpitala.

 

§3.

Prosektorium obsługiwane jest przez przeszkolonego pracownika.

 

§4.

W skład pomieszczeń prosektorium wchodzą:

 1. Sala sekcyjna z chłodnią.
 2. Śluza.
 3. Kaplica.
 4. Węzeł sanitarny.
 5. Pomieszczenie biurowe dla pracownika obsługującego prosektorium.

 

§5.

Ściany i podłogi wszystkich pomieszczeń prosektorium wykonane są z materiałów łatwozmywalnych i nienasiąkliwych, utrzymywane w stanie wzorowej czystości i dezynfekowane.

 

§6.

Do zadań prosektorium należy:

 1. Przyjęcie zwłok z oddziałów szpitalnych.
 2. Zarejestrowanie zwłok w prowadzonym rejestrze.
 3. Odpowiednie przechowywanie zwłok w chłodni.
 4. Wydanie zwłok rodzinie zmarłego lub innym osobom uprawnionym.
 5. Wykonywanie sekcji zwłok przez uprawnionego anatomopatologa.

 

§7.

Sekcje zwłok na wniosek prokuratora mogą zostać przeprowadzone wyłącznie za zgodą Dyrektora zakładu.

 

§8.

W prosektorium prowadzone jest następująca dokumentacja:

 1. Rejestr przyjętych i wydanych zwłok.
 2. Rejestr przeprowadzonych sekcji zwłok.
 3. Księga inwentarzowa.
 4. Zeszyt prac lampy bakteriobójczej.

 

§9.

Transport zwłok z oddziałów szpitalnych odbywa się przeznaczonym do tego celu wózkiem akumulatorowym.

 

§10.

Wydawanie zwłok odbywa się w ustalonych godzinach.

 

§11.

Pracownik obsługujący prosektorium zobowiązany jest do noszenia odzieży ochronnej oraz zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym poweźmie wiadomość podczas wykonywania swoich obowiązków.

 

 

Załącznik nr 26 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

REGULAMIN PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

 

§1.

Poradnie specjalistyczne funkcjonują jako odrębne komórki organizacyjne lub jako poradnie przyszpitalne.

 

§2.

W zakładzie funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne:

 • laryngologiczna,
 • okulistyczna,
 • położniczo-ginekologiczna
 • chirurgiczna,
 • diabetologiczna,
 • nefrologiczna,
 • endokrynologiczna,
 • urologiczna,
 • ortopedyczna,
 • preluksacyjna,
 • rehabilitacyjna,
 • medycyny pracy
 • kardiologiczna.

        

§3.

Poradnie usytuowane są w budynku przychodni lub w sąsiedztwie oddziałów dializ, rehabilitacji.

 

§4.

Poradnie przyszpitalne prowadzone są przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w oddziałach szpitalnych w określone dni tygodnia.

 

§5.

Czas pracy poradni z wydzielonym czasem na konsultacje szpitalne podany jest do wiadomości pacjentów.

 

§6.

Konsultacje specjalistyczne wykonywane są w oddziałach szpitalnych.

 

§7.

Bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu przyjmowane są tylko pacjentki do poradni położniczo-ginekologicznej.

 

§8.

Każda poradnia specjalistyczna posiada odrębną rejestrację, usytuowaną w obrębie poradni.

 

§9.

Poradnie wyposażone są w aparaturę, sprzęt i narzędzia niezbędne do ich funkcjonowania.

 

§10.

Sterylizacja narzędzi odbywa się wyłącznie w centralnej sterylizatorni.

 

 

Załącznik nr 27 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN DZIAŁU STATYSTYKI MEDYCZNEJ I ANALIZ

 

§ 1.

Dział Statystyki Medycznej i Analiz stanowi jedną z komórek organizacyjnych SP ZOZ.

 

§ 2

Do Działu Statystyki Medycznej i Analiz należy:

Prowadzenie dokumentacji statystycznej związanej ewidencją i ruchem chorych w oddziałach szpitalnych, poradniach i innych komórkach udzielających świadczeń zdrowotnych w zakładzie, a w szczególności:

 1. nadzorowanie prowadzenia księgi głównej chorych i ksiąg pomocniczych,
 2. prowadzenie korespondencji dotyczącej pobytu chorego w szpitalu (np. wystawianie zaświadczeń o pobycie, wykonywanie odpisów dokumentacji itp.),
 3. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej,
 4. prowadzenie rejestracji zgonów i urodzeń oraz załatwianie wszelkich spraw z tym związanych,
 5. nadzorowanie prawidłowego i terminowego sporządzania obowiązujących sprawozdań o ruchu chorych,
 6. nadzorowanie pod względem formalnym prawidłowego wypełniania kart statystycznych, ich kompletowanie i przekazywanie do właściwych urzędów w wyznaczonych terminach zgodnie z wymogami GUS i innymi urzędami nadzorującymi statystykę medyczną w zakładach opieki zdrowotnej,
 7. sporządzanie zestawień i opracowań statystycznych z zakresu działalności szpitala,
  w oparciu o prowadzoną przez poszczególne komórki dokumentację medyczną i pomocniczą w zakresie ruchu chorych,
 8. przyjmowanie historii chorób, przekazywanych przez oddziały po zakończeniu okresów sprawozdawczych i rozliczeniowych,
 9. ustalanie w przypadkach wątpliwych tożsamości chorych przyjętych do szpitala,
 10. katalogowanie i ewidencjonowanie przyjętej dokumentacji z oddziałów szpitalnych i innych komórek organizacyjnych zakładu,
 11. prowadzenie archiwum szpitalnego i udostępnianie dokumentacji na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Ponadto Dział Statystyki Medycznej zajmuje się:

 1. sporządzaniem bieżących analiz do kontraktowania świadczeń medycznych,
 2. rejestrowaniem i rozliczaniem świadczeń medycznych w układzie ilościowym i wartościowym z jednostkami kontraktującymi udzielanie świadczeń medyczny,
 3. przygotowywaniem ofert do konkursów na świadczenia medyczne, ogłaszanych przez publiczne jednostki kontraktujące świadczenia dla pacjentów w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

 

§ 3

Działem Statystyki Medycznej i Analiz kieruje Kierownik bezpośrednio podległy Dyrektorowi szpitala.

 

§ 4

Kierownikowi Działu Statystyki Medycznej i Analiz podlegają pracujący w dziale pracownicy oraz sekretarki medyczne z oddziałów szpitala.

 

§ 5

W zakresie zadań określonych w §2 - Dział Statystyki Medycznej i Analiz współdziała ze wszystkimi oddziałami szpitalnymi i innymi komórkami organizacyjnymi zakładu.

 

Załącznik nr 28 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN DZIAŁU KADR

 

§1.

Dział kadr stanowi jedną z komórek organizacyjnych SP ZOZ w Choszcznie.

 

§2.

Do zadań działu kadr należy prowadzenie spraw osobowych i socjalnych pracowników szpitala a w szczególności:

 • przygotowywanie materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, zmiana stanowisk pracy ,
 • prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie ewidencji urlopowych oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy,
 • kontrola porządku i dyscypliny pracy,
 • załatwianie spraw związanych z przechodzeniem na emeryturę lub uzyskiwaniem rent,
 • analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych zespołu,
 • opracowywanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczenia kadr,
 • opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i spraw socjalnych,
 • prowadzenie spraw techniczno – administracyjnych związanych z wykorzystaniem funduszu socjalnego i mieszkaniowego.

 

 

Załącznik nr 29 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN DZIAŁU EKONOMICZNO -FINANSOWEGO

 

§1.

Dział ekonomiczno – finansowy stanowi jedną z komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

 

§2.

W skład działu ekonomiczno – finansowego wchodzą:

 1. Stanowisko pracy kasjer – z wydzielonym zgodnie z wymogami pomieszczeniem kasy.
 2. Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń.
 3. Stanowisko pracy ds. rozrachunków.
 4. Stanowisko pracy ds. należności.
 5. Stanowisko pracy ds. kosztów.
 6. Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych.
 7. Stanowisko pracy ds. ewidencji środków trwałych, wyposażenia i zapasów magazynowych.
 8. Stanowisko pracy z-cy Głównego Księgowego.

 

§3.

Do zadań działu ekonomiczno – finansowego należy:

 1. Opracowywanie planów finansowych, wniosków w sprawie tych planów i ich realizacji.
 2. Sporządzanie materiałów z realizacji planów finansowych.
 3. Opracowywanie rocznych planów działalności jednostki (biznes plan).
 4. Opracowywanie planów inwestycji.
 5. Opracowywanie planów amortyzacji.
 6. Sporządzanie codziennych raportów kasowych i przestrzeganie wyznaczonego w instrukcji kasowej pogotowia kasowego.
 7. Sporządzanie list wynagrodzeń, kart wynagrodzeń.
 8. Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11, PIT-12, PIT-40, deklaracji do ZUS, deklaracji podatku od nieruchomości, deklaracji VAT-7, deklaracji CIT-2, CIT-8, deklaracji wpłat na PFRON i innych.
 9. Terminowe rozliczanie zapłaty zobowiązań.
 10. Prowadzenie ewidencji analitycznej kosztów należności, zobowiązań, środków trwałych oraz wyposażenia.
 11. Windykacja należności.
 12. Prowadzenie zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 13. Prowadzenie kasy zgodnie z instrukcją kasową.
 14. Prowadzenie kasacji środków trwałych i wyposażenia.
 15. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z zakładową instrukcją inwentaryzacyjną.
 16. Kontrola wewnętrzna zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 17. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 18. Nadzorowanie i organizacja pracy poszczególnych stanowisk pracy.
 19. Dokonywanie analiz ekonomicznych w zakresie ustalania kosztów usług finansowych.
 20. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 21. Ocena pracowników działu ekonomiczno- finansowego.
 22. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SPZOZ.
 23. Realizacja zadań Dyrektora SP ZOZ oraz zaleceń pokontrolnych

 

§4.

Działem kieruje Główny Księgowy podległy Dyrektorowi.

 

Załącznik nr 30 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

 

REGULAMIN DZIAŁU TECHNICZNO – GOSPODARCZEGO

 

§1.

Dział techniczno – gospodarczy stanowi jedną z komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

 

§2.

W skład działu techniczno – gospodarczego wchodzą:

 • zaopatrzenie,
 • kuchnia,
 • magazyny,
 • portiernia,
 • kotłownia,
 • transport wewnętrzny,
 • sekcja konserwacyjna.

 

§3.

Do zadań działu techniczno – gospodarczego należy:

 1. Opracowywanie projektów planów w zakresie remontów kapitalnych i zapobiegawczych.
 2. Realizowanie zapotrzebowań na sprzęt gospodarczy, materiały budowlane, opał, paliwo, art. żywnościowych i innych art. niezbędnych do zapewnienia normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych SP ZOZ.
 3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napraw i konserwacji oraz rozliczenia materiałów budowlanych.
 4. Sprawowanie nadzoru nad organizacja kuchni w celu przygotowywania na czas posiłków.
 5. Organizowanie pracy pralni dla zabezpieczenia potrzebnej ilości bielizny dla oddziałów SP ZOZ.
 6. Nadzorowanie funkcjonowania magazynów i czuwanie nad utrzymywaniem prawidłowych zapasów.
 7. Organizowanie pracy szwalni i rozliczanie z pobieranych materiałów.
 8. Nadzorowanie i organizacja pracy portierni.
 9. Organizowanie pracy w kotłowniach dla prawidłowego ogrzewania obiektów SP ZOZ, dostarczanie ciepłej wody i pary zgodnie z potrzebami szpitala oraz nadzorowanie rozliczania opału.
 10. Organizowanie transportu dla potrzeb wewnętrznych szpitala i przychodni.
 11. Organizowanie i nadzorowanie pracy sekcji konserwacyjnej w celu sprawnego usuwania awarii i prowadzenia konserwacji oraz drobnych napraw.
 12. Zlecanie wykonania prac innym wykonawcom zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 13. Zlecanie wykonywania dokumentacji na remonty kapitalne oraz nadzór nad ich wykonaniem.
 14. Organizacja okresowych przeglądów budynków oraz maszyn i urządzeń oraz nadzór nad ich naprawą.
 15. Organizowanie pracy nad utrzymaniem czystości i stanu sanitarnego posesji SP ZOZ.
 16. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją wewnętrzną obiegu dokumentów oraz innymi przepisami obowiązującą w tym względzie.
 17. ocena pracowników pracujących w dziale techniczno – gospodarczym.
 18. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SP ZOZ.
 19. Realizacja zaleceń Dyrektora oraz zaleceń pokontrolnych.

 

Załącznik nr 31 do Regulaminu Organizacyjnego

SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie

zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie

z dnia 18.11.2011 roku.

Struktura organizacyjna

 

 

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 48 z dnia 25.11.2014
Dyrektora SPZOZ w Choszcznie
w sprawie odpłatności za świadczenia zdrowotne
udzielane osobobom nieuprawnionym
do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

 

CENNIK OPŁAT

 

 

za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

 

 

 

 

 

 

*Cennik dotyczy świadczeń udzielanych:

 

 

 

 

 

 

1) pacjentom nieubezpieczonym lub bez wymaganego skierowania

 

 

2. pracownikom kierowanym przez zakłady pracy, które nie posiadają podpisanych umów na świadczenia w zakresu badań diagnostycznych.

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczonych usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej - są zwolnione o podatku VAT. 

 

 

 

 

 

 

Badania diagnostyczne wykonywane bez skierowania lekarza podlegają opodatkowaniu stawką 23%.

 

 

 

 

 

 

Badania obejmujące cechy osobowości, sprawności intelektualnej i sprawności psychofizycznej (badania przed uzyskaniem prawa jazdy) podlegają opodatkowaniu stawką 23%.

 

 

 

 

 

 

Wydawanie orzeczenia o stanie zdrowia podlega opodatkowaniu stawką 23%.

 

 

 

 

 

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 

 

LP

Nazwa

Cena

 

1

Porada i badanie specjalistyczne

60,00 zł

 

2

Zabiegi w poradniach specjalistycznych wyceniane są według punktacji JGP Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 

3

Cena punktu

10,00 zł

 

 

W celu ustalenia kosztów zabiegów należy zgłosić się do księgowości

 

 

 

GABINET LEKARZA POZ

 

 

1

Porada i badanie lekarza POZ

50,00 zł

 

2

Pomiar RR

5,00 zł

 

3

Iniekcja domięśniowa lub podskórna bez leku

10,00 zł

 

4

Iniekcja dożylna bez leku

15,00 zł

 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM

 

 

 

Pobieranie materiału do badań w godz. od 8:00 do 10:00

 

 

 

Wydawanie wyników w godz. od 8:00 do 10:00 i od 13:00 do 15:00

 

 

 

 

 

 

 

BADANIA

 

 

LP

Nazwa

Cena

 

1

Albuminy

       5,00 zł

 

2

Aminotransferaza asparaginowa ALT

       5,00 zł

 

3

Aminotransferaza asparaginowa AST

       5,00 zł

 

4

Amylaza (diastaza)

       6,00 zł

 

5

anty-HBs

     35,00 zł

 

6

anty-HCV (przeciwciała)

     30,00 zł

 

7

ASO (jakościowo)

       9,00 zł

 

8

Badanie kału na obecność krwi utajonej w kale

     14,00 zł

 

9

Badanie ogólne kału

     11,00 zł

 

10

Badanie ogólne moczu

       6,00 zł

 

11

Białko Bence-Jonesa w moczu

     36,00 zł

 

12

Białko całkowite

       4,00 zł

 

13

Białko CRP

       8,00 zł

 

14

Bilirubina

       5,00 zł

 

15

Ca 125 (antygen raka jajnika)

     30,00 zł

 

16

Cholesterol całkowity

       5,00 zł

 

17

CK-MB

     10,00 zł

 

18

Coombs (P-ciała u ciężarnych) PTA

     30,00 zł

 

19

Coombs (P-ciała u noworodków) BTA

     20,00 zł

 

20

CPK

       7,00 zł

 

21

Czas kaolinowo-kefalinowy APTT

       6,00 zł

 

22

Czystość pochwy

     10,00 zł

 

23

D- dimery produkty rozpadu fibrynogenu (ilościowo)

     35,00 zł

 

24

Etanol

     25,00 zł

 

25

Ferrytyna

     28,00 zł

 

26

Fibrynogen

       9,00 zł

 

27

Fosfataza zasadowa

       5,00 zł

 

28

Fosfor

       6,00 zł

 

29

GGTP

       6,00 zł

 

30

Glukoza

       4,00 zł

 

31

Grupa krwi + RH (jedno badanie)

     30,00 zł

 

32

HbA1c

     20,00 zł

 

33

HBs

     12,00 zł

 

34

HDL

       7,00 zł

 

35

Jonogram

       6,00 zł

 

36

Kał na jaja pasożytów

       7,00 zł

 

37

Kał na lamblie

     25,00 zł

 

38

Kreatynina

       5,00 zł

 

39

Krzywa cukrowa /TOG 50mg/

       8,00 zł

 

40

Krzywa cukrowa /TOG 75mg/

     11,00 zł

 

41

Kwas moczowy

       5,00 zł

 

42

LDH

       5,00 zł

 

43

Leukocytoza

       8,00 zł

 

44

Liczba Addisa

     12,00 zł

 

45

Magnez

       7,00 zł

 

46

Mocznik

       5,00 zł

 

47

Morfologia krwi + rozmaz z aparatu

       8,00 zł

 

48

OB.

       5,00 zł

 

49

Odczyn Paula-Bunela

     11,00 zł

 

50

Odczyn Walera-Rosego

       9,00 zł

 

51

Płyn mózgowo-rdzeniowy

     20,00 zł

 

52

Płyn z jam ciała

     20,00 zł

 

53

Płytki krwi

       8,00 zł

 

54

Porfiryny w moczu

     18,00 zł

 

55

Posiew moczu (bez antybiogramu)

     20,00 zł

 

56

Posiew moczu z antybiogramem

     40,00 zł

 

57

Prolaktyna PRL

     30,00 zł

 

58

Próba krzyżowa

     50,00 zł

 

59

PSA

     25,00 zł

 

60

Retikulocyty

     15,00 zł

 

61

RF czynnik reumatoidalny (jakościowo)

       8,00 zł

 

62

Rota/Adeno wirusy

     18,00 zł

 

63

Rozmaz ręczny

     19,00 zł

 

64

Równowaga kwasowo-zasadowa (RKZ)

     25,00 zł

 

65

SLE p/ciała przeciwjądrowe (jakościowo)

       9,00 zł

 

66

T3 – wolne

     20,00 zł

 

67

T4 – wolne

     20,00 zł

 

68

TIBC

       7,00 zł

 

69

Troponina I

     21,00 zł

 

70

Trójglicerydy

       5,00 zł

 

71

TSH

     18,00 zł

 

72

Wapń

       5,00 zł

 

73

Wapń zjonizowany

     25,00 zł

 

74

WR

       9,00 zł

 

75

Wskaźnik protrombinowy

       6,00 zł

 

76

Wymaz na owsiki

       7,00 zł

 

77

Żelazo

       5,00 zł

 

78

Parathormon

     35,00 zł

 

79

Posiew bakteriologiczny

     20,00 zł

 

80

Posiew bakteriologiczny z antybiogramem

     40,00 zł

 

81

Wydanie dodatkowego wyniku

       5,00 zł

 

Pobranie i transport materiału (dotyczy badań wykonywanych przez laboratoria zewnętrzne)

         10,00 zł

 

Badania wykonywane przez laboratoria zewnętrzne wyceniane są według cen wykonawcy

 

 

 

 

 

 

PRACOWNIA RTG

 

 

 

Zdjęcia można wykonywać i odbierać w godzinach od 8:00 do 18:00

 

 

 

Zakład wykonuje tylko zdjęcia z opisem

 

 

 

Cena zawiera wykonanie i opis zdjęcia

 

 

 

 

 

 

LP

Nazwa

Cena

 

1

Zdjęcie klatki piersiowej PA lub AP

30,00 zł

 

2

Zdjęcie klatki piersiowej PA i boczne

50,00 zł

 

3

Zdjęcie klatki piersiowej z kontrastem

45,00 zł

 

4

Zdjęcie żeber PA i skos

50,00 zł

 

5

Zdjęcie obojczyka

25,00 zł

 

6

Zdjęcie mostka PA i boczne

40,00 zł

 

7

Zdjęcie łopatki AP i boczne

40,00 zł

 

8

Zdjęcia czaszki - 3 rzuty

50,00 zł

 

9

Zdjęcie twarzoczaszki

30,00 zł

 

10

Zdjęcie czaszki cel. Siodełko tureckiego

30,00 zł

 

11

Zdjęcie zatok

30,00 zł

 

12

Zdjęcie kości nosowej - boczne

20,00 zł

 

13

Zdjęcie żuchwy - skośne i PA

30,00 zł

 

14

Zdjęcie żuchwy - boczne i PA

30,00 zł

 

15

Zdjęcie uszu

45,00 zł

 

16

Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych

45,00 zł

 

17

Zdjęcie łuków jarzmowych

15,00 zł

 

18

Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych

45,00 zł

 

19

Zdjęcia kręgosłupa szyjnego A-P i boczne

40,00 zł

 

20

Zdjęcia kręgosłupa piersiowego T/H A-P i boczne

50,00 zł

 

21

Zdjęcia kręgosłupa lędzwiowego L/S A-P boczne + celowane L5/S1

50,00 zł

 

22

Zdjęcie kręgosłupa lędzwiowego celowane

15,00 zł

 

23

Zdjęcie kręgosłupa piersiowo - lędzwiowego THL (dzieci) ortopedyczne

30,00 zł

 

24

Zdjęcie kręgosłupa piersiowo - lędzwiowego AP - boczne (pograniczna)

50,00 zł

 

25

Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych

30,00 zł

 

26

Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych skośne

25,00 zł

 

27

Zdjęcie okolicy krzyżowo-ogonowej

30,00 zł

 

28

Zdjęcie stawów biodrowych

30,00 zł

 

29

Zdjęcie osiowe stawów biodrowych

30,00 zł

 

30

Zdjęcie barku

30,00 zł

 

31

ZdjęciA barków

50,00 zł

 

32

Zdjęcie stawu barkowego osiowe

30,00 zł

 

33

Zdjęcie przedramienia, ramienia

40,00 zł

 

34

Zdjęcia przedramion, ramion

60,00 zł

 

35

Zdjęcia stawu łokciowego, kolanowego, skokowego 

40,00 zł

 

36

Zdjęcia stawów łokciowych, kolanowych, skokowych (porównawcze)

60,00 zł

 

37

Zdjęcie lewej ręki z nadgarstkiem, wiek kostny

25,00 zł

 

38

Zdjęcia ręki

40,00 zł

 

39

Zdjęcie palca ręki, stopy, nadgarstka

35,00 zł

 

40

Zdjęcia palców ręki, stóp, nadgarstków

50,00 zł

 

41

Zdjęcie kości podudzia i uda

40,00 zł

 

42

Zdjęcia podudzi, ud

60,00 zł

 

43

Zdjęcie rzepki

25,00 zł

 

44

Zdjęcia osiowe rzepek (30°, 60°, 90°)

25,00 zł

 

45

Zdjęcie kości piętowej boczne + osiowe

20,00 zł

 

46

Badanie kontrastowe przewodu pokarmowego

 

 

 

      - odcinek górny

120,00 zł

 

 

      - pasaż

120,00 zł

 

 

      - wlew doodbytniczy

150,00 zł

 

47

Badanie RTG kntrastowe przełyku

70,00 zł

 

48

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej

40,00 zł

 

 

 

 

 

1

Opis zdjęcia RTG - dotyczy zdjęć wykonanych poza zakładem

13,00 zł

 

2

Dodatkowa dokumentacja płyta CD

10,00 zł

 

 

Ceny obowiązują dla zapisu cyfrowego na płycie CD

 

 

 

 

 

 

 

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

 

 

 

Tomografia przeglądowa (bez kontrastu)

 

 

1

Głowy

240,00 zł

 

2

Jamy brzusznej

300,00 zł

 

3

Klatki piersiowej,

300,00 zł

 

4

Kręgosłupa (1 odc, np.: szyjny, piersiowy, lędźwiowy)

300,00 zł

 

5

Miednicy

270,00 zł

 

6

Zatok, kości skroniowej (uszy)

250,00 zł

 

7

Kończyn, stawów

250,00 zł

 

8

Badanie dwóch okolic anatomicznych bez kontrastu

480,00 zł

 

9

Badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych bez kontrastu

700,00 zł

 

 

Tomografia z kontrastem (niejonowym)

 

 

1

Głowy

300,00 zł

 

2

Jamy brzusznej

400,00 zł

 

3

Kręgosłupa (1 odc, np.: szyjny, piersiowy, lędźwiowy), szyja

400,00 zł

 

4

Klatki piersiowej

400,00 zł

 

5

Miednicy

370,00 zł

 

6

Kończyn, stawów

350,00 zł

 

7

Badanie dwóch okolic anatomicznych z kontrastem

550,00 zł

 

8

Badanie trzech lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem

900,00 zł

 

 

ANGIO-TK naczyń

 

 

1

Głowy, szyi, klatki piersowej, jamy brzusznej, kończyn

480,00 zł

 

 

 

 

 

1

Dodatkowa dokumentacja płyta CD

20,00 zł

 

 

Ceny obowiązują dla zapisu cyfrowego na płycie CD

 

 

 

Standardowa dokumentacja zawiera płytę CD z obrazami w formacie DICOM oraz przeglądarką

 

 

 

 

 

 

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

 

1

Porada lekarska prosta (badanie lekarskie + skierowanie lub recepta)

60,00 zł

 

2

Porada lekarska złożona (badanie lekarskie + pomiar RR + EKG + podanie leków)

90,00 zł

 

3

Obdukcja lekarska

120,00 zł

 

4

Pomiar RR

10,00 zł

 

5

Iniekcja domięśniowa lub podskórna

20,00 zł

 

6

Iniekcja dożylna

25,00 zł

 

7

Czynności pielęgnacyjne pielęgniarki (toaleta rany, opatrunek, podanie leku)

50,00 zł

 

8

Usunięcie ciała obcego

40,00 zł

 

9

Nacięcie ropnia (znieczulenie, nacięcie, opatrunek)

60,00 zł

 

10

Szycie małej rany 2-3 szwy (znieczulenie + opatrunek)

60,00 zł

 

11

Szycie dużej rany powyżej 3 szwów (znieczulenie + opatrunek + lek p/bólowy)

100,00 zł

 

12

Mały opatrunek

30,00 zł

 

13

Duży opatrunek (+lek p/bólowy)

60,00 zł

 

14

Cewnikowanie pęcherza

50,00 zł

 

15

Podanie anatoksyny p/tężcowej

30,00 zł

 

16

Założenie opatrunku gipsowego na kończynę górną

75,00 zł

 

17

Założenie opatrunku gipsowego na kończynę dolną

100,00 zł

 

18

Unieruchomienie szyną gipsową krótką

30,00 zł

 

19

Unieruchomienie szyną gipsową długą

45,00 zł

 

20

Unieruchomienie opatrunkiem elastycznym

30,00 zł

 

21

Unieruchomienie szyną Zimmera

30,00 zł

 

22

Płukanie żołądka (podanie 10 tab. węgla leczniczego)

100,00 zł

 

23

Badanie per rectum

30,00 zł

 

24

Nebulizacja (inhalacja) – do 15 min.

20,00 zł

 

25

Usunięcie szwów

22,00 zł

 

26

Wlewy kroplowe

40,00 zł

 

27

Wlew doodbytniczy

30,00 zł

 

28

Opracowanie oparzeń (maść oparzeniowa, lek p/bólowy, opatrunek)

50,00 zł

 

29

Tamponada jamy nosowej (tampogress)

30,00 zł

 

30

Badanie na zawartość etanolu

30,00 zł

 

31

Toaleta całego ciała

50,00 zł

 

32

Plukanie pęcherza moczowego

30,00 zł

 

33

Pobyt na SOR – doba

400,00 zł

 

34

Transport sanitrany z personelem medycznym - 60 zł/godz. + 2 zł za każdy przejechany kilometr + koszt pracy personelu medycznego (iloczyn ceny 1 godz. i ilości godzin)

 

 

Cena pracy 1 godz. personelu medycznego

 

 

 

a) lekarza

70,00 zł

 

 

b) ratownika

25,00 zł

 

 

c) pielęgniarki

28,00 zł

 

35

Usunięcie cewnika Folleya

20,00 zł

 

36

KTG płodu

50,00 zł

 

37

Usunięcie paznokcia

60,00 zł

 

38

Testy narkotykowe

50,00 zł

 

39

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

60,00 zł

 

40

Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana

210,00 zł

 

41

Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia

210,00 zł

 

42

Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka

210,00 zł

 

43

Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu żuchwowo-skroniowego

60,00 zł

 

44

Zamknięte nastawienie złamania kości ramienia

210,00 zł

 

45

Zamknięte nastawienie złamania kości promieniowo-łokciowej

210,00 zł

 

46

Zamknięte nastawienie złamania kości obojczyka

210,00 zł

 

47

Punkcja kolana (znieczulenie+aspiracja treści+miękki tutor)

210,00 zł

 

48

Zamknięte nastawienie zwichniętego palca dłoni.

210,00 zł

 

 

 

 

 

 

Badania EKG, USG, MAMMOGRAFIA

 

 

 

EKG dla dorosłych

 

 

1

Badanie EKG spoczynkowe z opisem

35,00 zł

 

2

Badanie EKG spoczynkowe bez opisu

20,00 zł

 

3

Badanie EKG wysiłkowe

100,00 zł

 

4

Badanie EKG holter

100,00 zł

 

 

Zakład nie wykonuje EKG dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

ULTRASONOGRAFIA

 

 

1

USG jamy brzusznej

60,00 zł

 

2

USG ślinianek

60,00 zł

 

3

USG dołów podkolanowych

50,00 zł

 

4

USG dołów pachowych

50,00 zł

 

5

USG węzłów chłonnych

60,00 zł

 

6

USG przezciemiączkowe

60,00 zł

 

7

USG jam opłucnowych

50,00 zł

 

8

USG przezklatkowe płuc

60,00 zł

 

9

USG tkanek miękkich wskazanej okolicy

50,00 zł

 

10

USG ginekologiczne

60,00 zł

 

11

USG sutka z biopsją

150,00 zł

 

12

USG sutka bez biopsji

60,00 zł

 

13

USG dopochwowe

70,00 zł

 

14

USG stawów biodrowych dla dzieci

50,00 zł

 

15

USG tarczycy

50,00 zł

 

16

USG tarczycy z biopsją

150,00 zł

 

17

USG jąder

60,00 zł

 

18

USG układu moczowego

50,00 zł

 

19

USG gruczołu krokowego

50,00 zł

 

20

Mammografia

65,00 zł

 

21

USG metodą Dopplera jamy brzusznej

110,00 zł

 

22

USG metodą Dopplera żył kończyn dolnych

110,00 zł

 

23

USG metodą Dopplera żył kończyn górnych

110,00 zł

 

24

USG metodą Dopplera tętnic kończyn dolnych

110,00 zł

 

25

USG metodą Dopplera tętnic kończyn górnych

110,00 zł

 

26

USG metodą Dopplera tętnic dogłowowych

110,00 zł

 

27

USG metodą Dopplera tętnic nerkowych

110,00 zł

 

28

USG metodą Dopplera aorty brzusznej

90,00 zł

 

29

USG metodą Dopplera układu wrotnego

110,00 zł

 

30

Cystografia

120,00 zł

 

31

Urografia

150,00 zł

 

 

 

 

 

 

BADANIA ENDOSKOPOWE I SPIROMETRIA

 

 

1

Gastroskopia

150,00 zł

 

2

Gastroskopia z wycinkami

200,00 zł

 

3

Gastroskopia z polipektomią

220,00 zł

 

4

Kolonoskopia

350,00 zł

 

5

Kolonoskopia z wycinkami

430,00 zł

 

6

Kolonoskopia z polipektomią

500,00 zł

 

7

Rektoskopia

130,00 zł

 

8

Rektosigmoidoskopia

230,00 zł

 

9

Rektosigmoidoskopia z polipektomią

350,00 zł

 

10

Spirometria z opisem

40,00 zł

 

 

 

 

 

 

Katalog zabiegów rehabilitacyjnych w warunkach ambulatoryjnych

 

 

1

Pionizacja

20,00 zł

 

2

Masaż suchy - częściowy 1 odcinka - minimum 20 minut na 1 pacjenta, w tym 15 minut czynnego masażu

30,00 zł

 

3

Masaż podwodny - hydropiwietrzny

30,00 zł

 

4

Masaż podwodny miejscowy

20,00 zł

 

5

Masaż podwodny całkowity

30,00 zł

 

6

Galwanizacja

10,00 zł

 

7

Jonoforeza

10,00 zł

 

8

Elektrostymulacja

10,00 zł

 

9

Tonoliza

10,00 zł

 

10

Prądy diadynamiczne

10,00 zł

 

11

Prądy interferencyjne

10,00 zł

 

12

Prądy tens

20,00 zł

 

13

Prądy Traberta

10,00 zł

 

14

Prądy Kotza

10,00 zł

 

15

Ultradźwięki miejscowe

15,00 zł

 

16

Ultrafonoforeza

15,00 zł

 

17

Impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości (DKF)

10,00 zł

 

18

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

15,00 zł

 

19

Naświetlanie promieniami IR, UV, Sollux miejscowe

8,00 zł

 

20

Laseroterapia – skaner

20,00 zł

 

21

Laseroterapia – punktowa

20,00 zł

 

22

Kąpiel wirowa kończyn

15,00 zł

 

23

Krioterapia - miejscowa (azot)

20,00 zł

 

24

Fango

20,00 zł

 

25

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w  odciążeniu z oporem - czas trwania 15 minut)

20,00 zł

 

26

Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem - czas trwania 15 minut)

20,00 zł

 

27

Ćwiczenia izometryczne  - czas trwania 15 minut)

20,00 zł

 

28

masaż linfatyczny ręczny - leczniczy

30,00 zł

 

29

masaż linfatyczny mechaniczny - leczniczy

20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECZENIE SZPITALNE i HEMODIALIZOTERAPIA

 

 

 

 

 

 

 

Oddziały szpitalne

 

 

1

Koszt pobytu w szpitalu liczony jest wg katalogu świadczeń szpitalnych opracowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

 

 

 

 

 

Hemodializoterapia

 

 

1

Hemodializa z erytropoetyną lub czynnikiem stymulującym erytropoezę

600,00 zł

 

2

Hemodializa bez erytropoetyny lub czynnika stymulującego erytropoezę

520,00 zł

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 

 

1

Maksymalna wysokość opłat za:

jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej -  0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 
 

2

Maksymalna wysokość opłat za:

jedna strona kopii dokumentacji medycznej - 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

 

3

Maksymalna wysokość opłat za:

sporządzenie wyciągu, odpisu lub dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej – nie może przekraczać - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

Podane ceny są cenami brutto, w których zawarty jest należy podatek VAT w wysokości 23%

 

 

 

 

 

 

DOBA HOTELOWA

 

 

1

Pobyt osoby sprawującej opiekę nad pacjentem bez wyżywienia

15 zł /doba

 

Podane ceny są cenami netto do których doliczyć należy podatek VAT w wysokości 8%

 

 

 

 

 

 

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK

 

 

1

Opłata za przechowywanie zwłok w komorze chłodniczej SPZOZ w Choszcznie, liczona za każdą rozpoczętą dobę po upływie 72 godzin od daty przyjecia zwłok (w przypadku sekcji zwłok czas liczony jest od dnia następnego po wykonaniu sekcji)

40 zł/doba

 

Podana cena jest ceną brutto

 

Dotyczy to osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

 

 

 

 

 

 

OPŁATA ZA POBYT OSOBY, KTÓREJ STAN ZDROWIA NIE WYMAGA DALSZEGO LECZENIA

 

1

Opłata za pobyt osoby, której stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia - za każdą dobę, przy pobycie powyżej 12 godzin

150 zł/doba

 

 

 

 

 

 

MEDYCYNA PRACY

 

 

 

 

 

1

Badanie OB             

5,00 zł

 

2

Morfologia krwi  

8,00 zł

 

3

Badanie ogólne moczu  

7,00 zł

 

4

Glukoza

4,00 zł

 

5

Cholesterol całkowity

5,00 zł

 

6

GGTP

6,00 zł

 

7

Aminotransferaza AST

5,00 zł

 

8

Aminotransferaza ALT

5,00 zł

 

9

Bilirubina

5,00 zł

 

10

Spirometria z opisem

40,00 zł

 

11

Zdjęcie klatki piersiowej z opisem

30,00 zł

 

12

Badanie elektrokardiograficzne (EKG z opisem)

25,00 zł

 

13

Badanie audiometryczne z oceną badania

30,00 zł

 

14

Porada lekarza specjalisty

40,00 zł

 

15

Badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku

40,00 zł

 
 

16

Uaktualnienie wpisu do książeczki dla celów sanitarno–
epidemiologicznych łącznie z badaniem lekarskim

30,00 zł

 

17

Skierowanie oraz uzupełnienie dokumentacji przy postępowaniu w kierunku podejrzenia o chorobę zawodową

60,00 zł

 
 

18

Badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz wydanie orzeczenia (40 zł netto + podatek VAT 23 %)

49,20 zł

 

Ceny badań podanych w powyższel tabeli obowiązują tylko wtedy gdy zakończone zostaną wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy.

 

W przypadku skierowania pracownika na badania, które  zakończone zostaną jednoczesnym wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy oraz uaktualnieniem wpisu do książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych (pozycje 15 i 16), opłata wyniesie 40 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) .

 
 
 

 

 

Załącznik nr 33 do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie z dnia 18.11.2011 roku.

 

 

Przedsiębiorstwo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital

 

 1. Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
 2. Pododdział nefrologiczny
 3. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 4. Pododdział kardiologiczny
 5. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego
 6. Oddział pediatryczny
 7. Oddział ginekologiczny
 8. Oddział położniczy
 9. Oddział noworodków i wcześniaków
 10. Oddział chirurgiczny
 11. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 12. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej
 13. Oddział rehabilitacji neurologicznej
 14. Stacja hemodializ
 15. Apteka szpitalna
 16. Blok operacyjny
 17. Blok porodowy
 18. Centralna sterylizatornia
 19. Prosektorium
 20. Izba przyjęć – główna
 21. Izba przyjęć pediatryczna
 22. Izba przyjęć internistyczna
 23. Izba przyjęć – rehabilitacyjna
 24. Zespół transportu sanitarnego

 

 

Załącznik nr 34 do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ w Choszcznie przyjętego na podstawie zarządzenia Dyrektora SPZOZ w Choszcznie z dnia 18.11.2011 roku.

 

Przedsiębiorstwo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Specjalistyka Ambulatoryjna

 

 1. Poradnia ginekologiczna
 2. Poradnia medycyny pracy         
 3. Poradnia diabetologiczna
 4. Poradnia kardiologiczna
 5. Poradnia chorób płuc i gruźlicy
 6. Poradnia chirurgii ogólnej
 7. Poradnia ortopedyczna
 8. Poradnia rehabilitacyjna
 9. Poradnia otolaryngologiczna
 10. Poradnia okulistyczna
 11. Poradnia endokrynologiczna
 12. Poradnia urologiczna
 13. Poradnia gastrologiczna
 14. Poradnia nefrologiczna
 15. Konsultacyjna poradnia chirurgiczna
 16. Konsultacyjna poradnia kardiologiczna
 17. Dział fizjoterapii
 18. Zespół wyjazdowy wypadkowy „P”
 19. Zespół wyjazdowy reanimacyjny „S”
 20. Podstawowa opieka zdrowotna ul. Niedziałkowskiego 4A 73-200 Choszczno
 21. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 22. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 23. Punkt szczepień
 24. Pracownia tomografii komputerowej
 25. Pracownia analityki ogólnej
 26. Pracownia serologii
 27. Pracownia biologii ogólnej i parazytologii
 28. Pracownia biochemii
 29. Pracownia hematologii
 30. Pracownia mikrobiologii
 31. Pracownia rentgenodiagnostyki
 32. Pracownia USG
 33. Pracownia endoskopowa
 34. Pracownia EKG
 35. Pracownia echokardiografii
 36. Pracownia mammografii
 37. Pracownia prób wysiłkowych
 38. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni okulistycznej
 39. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni położniczo-ginekologicznej
 40. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni urologicznej
 41. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni endokrynologicznej
 42. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 43. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni chirurgii ogólnej
 44. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni diabetologicznej
 45. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni nefrologicznej
 46. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni kardiologicznej
 47. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradni otolaryngologicznej