Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Procedura udostępnienia dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

ul. M. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno

tel. +48 95 7652438 fax.: +48 95 7652410

 

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania z dokumentacją medyczną

 

PROCEDURA

udostępniania dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

CEL:

Celem procedury jest:

1. zapewnienie pacjentom dostępu do dokumentacji medycznej w godzinach od 8.00 do 14.00,

2. ustalenie jednolitych zasad postępowania z dokumentacją medyczną zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

ZAKRES:

Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują:

1. Wszystkie osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, niezależnie od formy zatrudnienia.

2. Osoby występujące o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (T. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 618, ze zm.),

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (T. j. Dz. U. z 2012, poz. 159, ze zm.),

3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, ze zm.),

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182, ze zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (T. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 177, ze zm.).

 

DEFINICJE:

Ilekroć w procedurze mowa jest o:

1. Szpitalu - należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

2. Procedurze - należy przez to rozumieć Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej.

 

Rozdział I

Procedura udostępnienia dokumentacji medycznej

1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej" .

1) Wnioski można pobrać:

a. w Dziale statystyki medycznej;

b. na stronie internetowej www.spzozchoszczno.pl .

2) Wnioski należy składać:

a. w Dziale statystyki medycznej,

b. lub przesłać na adres Szpitala (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. M. Niedziałkowskiego 4A , 73-200 Choszczno.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę inną niż wskazana w dokumentacji medycznej należy dodatkowo złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej". Wzory upoważnień można pobrać:

a. w Dziale statystyki medycznej;

b. na stronie internetowej www.spzozchoszczno.pl .

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje niezwłocznie (gdy jest ona niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu), nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

4. Odbiór dokumentacji medycznej w godz. 8.00- 14.00, od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Dziale Statystyki medycznej.

5. Wydanie dokumentacji medycznej następuje:

1) w przypadku odbioru osobistego po uiszczeniu opłaty, musi być potwierdzone datą wydania, podpisem wydającego i odbierającego;

2) w przypadku wysłania listem poleconym lub przesyłką pobraniową potwierdzone datą wydania numerem nadawczym.

6. Przystępną i czytelną informację pomocną przy załatwianiu ww. spraw można uzyskać w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala.

 

Rozdział II

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w oddziale szpitalnym

1. W trakcie pobytu w szpitalu pacjent ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej indywidualnej dotyczącej jego leczenia, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.

2. Dokumentacja zbiorcza jest udostępniana na wniosek pacjenta, jedynie w zakresie wpisów dotyczących danego pacjenta, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.

3. Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach określonych w rozdziale I niniejszej procedury.

 

Rozdział III

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w poradni

1. Pacjent leczony w poradni ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej w  obecności lekarza prowadzącego.

2. Uzyskanie kopii dokumentacji medycznej odbywa się na zasadach określonych w rozdziale I niniejszej procedury.

 

Rozdział IV

Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w pracowniach diagnostycznych

1. Wyniki badań wykonane w trakcie hospitalizacji pacjenta nie mogą być udostępniane pacjentowi przez pracownię.

2. Wyniki badań stanowią integralną część historii choroby i mogą być udostępniane na zasadach określonych w rozdziale I niniejszej procedury.

 

Rozdział V

Zasady odpłatności za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę.

2. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

3. Wysokość opłat wynosi:

a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 7 zł,

b) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,70 zł.,

c) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie
elektronicznej - 7 zł,

4. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, osoba upoważniona przez pacjenta pokrywa koszty sporządzonej kopii.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

2. Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej.

3. Zasady odpłatności.