Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zasady odpłatności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

ul. M. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno

tel. +48 95 7652438 fax.: +48 95 7652410

 

Załącznik nr 3

Zasady odpłatności

za udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Choszcznie

 

1. Zasady ogólne:

1) Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

2) Wysokość opłat wynosi:

 

 

 

Cennik

za udostępnianie dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

obowiązujący od 14 października 2015r.

 

Kwota

brutto

/zł/

 

1 strona wyciągu lub odpisu

7,00zł

 

1 strona kopii

0,70zł

 

za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych

7,00 zł

 

3) Wysokość kosztów przesyłki udostępnianej dokumentacji zależy od formatu koperty, w której przesyłana jest udostępniana dokumentacja oraz ceny przesyłki pobraniowej (uzależnionej od wagi przesyłki):

 

Format koperty

Cena brutto

 

Koperta C 6

0,05 zł

 

Koperta C 5

0,10 zł

 

Koperta A 4

0,12 zł

 

Koperta na zdjęcie RTG

0,55 zł

 

Koperta bąbelkowa na płytę CD

0,23 zł

4) Opłatę za wysyłkę należy doliczyć zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług Pocztowych Poczty Polskiej S.A.

UWAGA !

W przypadku nieodebrania zleconej do kopiowania dokumentacji wnioskodawca pokrywa koszty sporządzonej kopii i wyraża zgodę na wystawie faktury bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.