Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zasady ogólne udostępniania dokumentacji

Zasady ogólne

udostępniania dokumentacji medycznej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Choszcznie

 

1. Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o  stanie     zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych (inaczej zwanych danymi sensytywnymi). Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.

2. Szpital prowadzi dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez medyczne komórki organizacyjne Szpitala, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji Kierownika Zakładu lub osób przez niego upoważnionych.

5. Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu;

2) osobie upoważnionej przez pacjenta;

3) upoważnionym Organom.

6. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

7. Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

1) do wglądu w na miejscu w Szpitalu w obecności:

a) pracownika Działu Statystyki Medycznej;

b) lekarza prowadzącego albo lekarza odpowiedniej specjalności;

c) lub innego upoważnionego pracownika Szpitala.

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,   jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

8. Miejsce wydania dokumentacji medycznej:

            Dział statystyki Medycznej

            Budynek Przychodni Specjalistycznej III piętro

            Tel. 957658784