Przejdź do strony z wysokim kontrastem
  • 9 oddziałów szpitalnych

  • Stacja Dializ

  • 11 poradni specjalistycznych

  • Dział diagnostyki medycznej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Konkurs

 

UCHWAŁA NR 480/2021

ZARZĄDU POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 20 października 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późń. zm.), art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 711 z późń.zm.), w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 430), Zarząd Powiatu Choszczeńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

2. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzony zgodnie
z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz przyjętym przez Komisję Konkursową Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Choszcznie stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust.1 zostanie zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz na stronie internetowej Powiatu Choszczeńskiego www.powiatchoszczno.pl,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie, ul. M. Niedziałkowskiego 4A, 73 – 200 Choszczno oraz na stronie internetowej Szpitala www.spzozchoszczno.pl

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                            

 

            Przewodnicząca Zarządu Powiatu

                  /-/ mgr Wioletta Kaszak

 

Załącznik do ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2